Városháza
Önkormányzat

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Dr. Simon Gábor 

Alelnök

Szarka Dénes 

Képviselő tagok

Bartha György Imre 

Dr. Mokrai Mihály 

Dr. Nagy Ákos 

 

Szécsényi Marianna 

Nem képviselő tagok

Hanyecz Máté 

Dr. Hojnyák Dávid 

Dr. Kónya Zsuzsanna Terézia 

Radomszki Levente 

Sebe-Gazdig Judit

Venczel Tibor

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az Önkormányzati rendeletek tervezetét,
 • a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások és azok visszavonásának, valamint a fegyelmi eljárások elrendelésének jogszerűségét,
 • a nagyobb súlyú gazdasági és egyéb szerződések, megállapodások jogszerűségét,
 • a felsőbb állami szervekhez, az Alkotmánybírósághoz címzett általános jellegű felterjesztéseket,
 • a helyi kitüntetések megvonásával kapcsolatos ügyeket,
 • a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti kialakítására vonatkozó javaslatot,

Állást foglal

 • a települési képviselők (polgármester, alpolgármesterek) összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeiben,
 • a bizottságok közötti hatásköri összeütközések kérdésében,
 • a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjával, juttatásaival és költségtérítésével kapcsolatos vitákban,
 • az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban.
 • Figyelemmel kíséri a Közgyűlés működése során a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását, elnöke útján jelzéssel él annak megsértése esetén.
 • Nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát.
 • Javaslatot tehet a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Közgyűlés által a Jogi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

 • Perbeli, vagy peren kívüli egyezségkötés esetén a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárok között, és feltételekkel a Városgazdálkodási-és Üzemeltetési Bizottsággal együttesen dönt. Figyelemmel kíséri az önkormányzat bíróság előtt folyamatban lévő pereit és perbeli tevékenységét.
 • Zárt ülésen dönt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott helyi földbizottsági állásfoglalás – a helyi földbizottságok létrehozásáig agrárkamarai állásfoglalás – ellen a jegyzőhöz benyújtott kifogás elbírálásáról.
 • Jóváhagyja a Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.

 

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek