Városháza
Polgármesteri hivatal

Szervezeti, személyzeti adatok

Vezetők

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Vezetők elérhetőségei

Dr. Ignácz Dávid, jegyző

Cím 3525, Miskolc, Városház tér 8.
Telefonszám (36) 46/512-700
E-mail jegyzo@miskolc.hu

Jegyzői feladatkörök

A jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. A jegyző megbízatása – mivel a funkciói szakmai és nem politikai jellegű - nem igazodik az önkormányzati választási ciklushoz. A jegyző ennek megfelelően nem választás, hanem kinevezés útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól.

Tekintettel arra, hogy a jegyzői teendők kifejezetten igazgatásszervezői, jogalkalmazói szakmai tartalmúak, a törvény biztosítékot teremtett ahhoz, hogy a választott önkormányzati vezető, a képviselő-testületi tagok választási ciklusonkénti cserélődése mellett, a független szakmai hivatali szervezet és annak vezetője változatlan maradjon.

Garanciát jelent ez az időszakonkénti vezetői változások után is a szakapparátus stabilizálására, az igazgatási munka folyamatos, szakszerű ellátására. A jegyző kinevezésének jogát a képviselő-testület gyakorolja, az a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskör.

A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi annak munkáját. Tevékenysége során felelős a törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartásáért. A Hivatal felépítésének rendjét figyelembe véve ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A jegyző feladatai

 • Gondoskodik a közgyűlés és szervei működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében.
 • Előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket.
 • Dönt azokban a hatósági jogkörökben, melyeknek gyakorlását a polgármester rá átruházza.
 • Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
 • Gondoskodik a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedések előkészítéséről.
 • Gondoskodik az alpolgármesterek és a politikai (fő)tanácsadók tekintetében a polgármester munkáltatói intézkedéseinek előkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés, a bizottságok, az eseti bizottság és a munkacsoport szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és bizottságai ülésein személyesen, vagy helyettese, illetve megbízottja (bizottsági referens) útján.
 • Gondoskodik a közgyűlés ülése és a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, aláírja a közgyűlés rendeleteit, valamint az üléseiről készített jegyzőkönyveket.
 • Gondoskodik a közgyűlés rendeleteinek kihirdetéséről és végrehajtásuk biztosításáról.
 • Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatok, hatósági jogkörök ellátásáról.
 • Javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal felépítésére, annak munka- és ügyfélfogadási rendjére.
 • Szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.​​​

A jegyző helyettesítése

A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. Tanácskozási joggal – a jegyző nevében – részt vesz a közgyűlés és bizottságai ülésein. Részt vesz a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időbeli rendje szerint. Konkrét feladatait a jegyző külön írásban határozza meg.

Szervezeti felépítés, feladatok, szervezeti egységek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését tekintve Főosztályokra tagozódik. A Főosztályokat osztályok, az osztályokat pedig csoportok alkotják. A Főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat osztályvezetők, a csoportokat csoportvezetők vezetik. A egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.

A Hivatal alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások