Városháza
Önkormányzat

Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Soós Attila

Alelnök

Dr. Nehéz Károly

Képviselő tagok

Szécsényi Marianna

Dr. Nánási-Kocsis Norbert

Révész Péter

Dr. Simon Gábor

Badány Lajos

Nem képviselő tagok

Kosztica Patrik

Feledy Péter

Dubabér Imre

Balajti Péter

Szemes István

Miklós Árpád Ferenc

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az Önkormányzat gazdasági programját, és a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket,
 • az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó közgyűlési javaslatokat,
 • az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat, irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,
 • az önkormányzati vagyon hasznosításával, a vállalkozásokkal, alapítványokkal és kötvény kibocsátásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, az ezzel összefüggő pályázati kiírásokat,
 • az Önkormányzat által benyújtott, illetve a vagyona hasznosítására kiírt pályázatokat,
 • a mindenkori költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettség vállalására irányuló javaslatot,
 • a Közgyűlés által alapított díjakra vonatkozó javaslatokat,
 • a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó javaslatokat,
 • zárszámadással összefüggő előterjesztéseket,

A Bizottság véleményezi továbbá az alábbi szakfeladatok ellátására vonatkozó előterjesztéseket

 • városfejlesztés, a városrendezés-településrendezés,
 • az épített és természeti környezet védelme,
 • a városüzemeltetési (köz)feladatok,
 • a társulási együttműködés, közszolgáltatás és intézmény fenntartás,
 • fogyasztóvédelem,
 • helyi ipar és kereskedelem, állattartás, föld- és közterület használat,
 • rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések.

Figyelemmel kíséri

 • és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását,
 • a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket előidéző okokat, egyúttal állásfoglalást alakít ki a feladatok rangsorolására, prioritások érvényesítésére.

Javaslatot tesz

 • védett területek kialakítására,
 • a polgármester munkájának elismerésére,
 • a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

Dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben.

Képviselője útján részt vesz társadalmi és szakmai egyeztetéseken, különösen a tervtanácsok munkájában.

Részt vesz az önerős közműfejlesztési program elfogadásában, a támogatások megítélésében.

Meghatározza a városkép javítása és védelme céljából létesített pénzügyi alap felhasználásának feltételeit és kiírja az erre vonatkozó pályázatokat és elbírálja azt.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

 • Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról,
 • Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról,
 • Jóváhagyja a vagyonkezelő szervezetek éves beszámolóját,
 • Dönt Miskolc Megyei Jogú Város, illetve annak kistérségi, agglomerációs területén lévő elfogadóhelyeken ingyenes, kedvezményes vásárlásra, szolgáltatások igénybevételére jogosító kedvezményrendszer koncepciójának elfogadásáról, annak módosításáról, a kedvezményrendszer bevezetéséről és megszüntetéséről,
 • Dönt az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról, módosításáról.
 • Dönt azon gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása tárgyában, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja.

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek