Városháza
Polgármesteri hivatal

Pályázati Főosztály

A szervezet elnevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázati Főosztály

A Pályázati Főosztály jogi személyisége

A Pályázati Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége.

A Pályázati Főosztály irányítása és vezetése

A Pályázati Főosztályt a jegyző közvetlen irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

A Pályázati Főosztály tevékenységi köre

A Pályázati Főosztály ellátja az Önkormányzat projektjeinek, beruházásainak véleményezését, koordinálását, lebonyolítását, az azokhoz kapcsolódó valamennyi, a projektmenedzsmenthez, a pénzügyi lebonyolításhoz kötődő, valamint műszaki támogatást biztosító beruházási feladatot. Feladata továbbá az önkormányzat pályázataival kapcsolatos véleményezés is.

A Pályázati Főosztály tagozódása

A Pályázati Főosztály az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

 1. Projektirányítási Osztály
 2. Projekttámogató Osztály

A Pályázati Főosztály feladatai:

 1. Ellátja a Projektirányítási Osztály, a Projekttámogató Osztály feladatainak szakmai irányítását és ellenőrzését.
 2. A 2014-2020. és 2021-2027. közötti uniós támogatási időszak során uniós forrásból finanszírozott, valamint a kormányzati támogatásból, továbbá önkormányzati költségvetésből megvalósuló projektek tekintetében koordináló és ellenőrző feladatot lát el.
 3. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati felhívásokat, illetve az Európai Uniós és az azt kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó eljárásrendeket, szabályzatokat.
 4. A 2021-2027. uniós programozási időszak keretében kiírásra kerülő pályázatok esetében véleményezi a pályázati kiírásokat és módosító javaslatokat fogalmaz meg.
 5. A 2021-2027. uniós programozási időszak operatív programjaival, a kormányzati finanszírozású vagy önkormányzati költségvetésből megvalósítandó projektekkel kapcsolatban a projekt-előkészítés keretében javaslatot tesz azok szakmai tartalmára, melynek során a javaslat felmerülésétől kezdődően bevonja a lehetséges üzemeltetőt, illetve a Hivatal illetékes főosztályát, és – amennyiben releváns – az érintett önkormányzati tagvállalatokat.
 6. Nyomon követi és ellenőrzi a programok végrehajtását, a projektek megvalósítását.
 7. Elkészíti és végrehajtja a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát és a TOP Plusz Végrehajtási Programot.
 8. Részt vesz a városi fejlesztéseket érintő területi, nemzeti és nemzetközi fejlesztési és támogatási programok előkészítésében, véleményezésében, megvalósításuk értékelésében.
 9. Stratégiai fontosságú vagy kiemelt ügyekben kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel.
 10. Közreműködik a projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban.
 11. Jogi támogatást nyújt a projektek megvalósításához.

​Projektirányítási Osztály

 1. Figyelemmel kíséri az önkormányzat számára releváns hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, azokból rendszeresen tájékoztató anyagokat készít.
 2. Ellátja a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői feladatokat, a projektek pénzügyi zárásáig projektmenedzsmenti, valamint koordinációs szerepet tölt be. E körben megtervezi a megvalósításhoz kötődő feladatokat, ütemezi azok végrehajtását és nyomon követi az ezzel összefüggő tevékenységeket.
 3. Rendszeres beszámolót készít a programok és kapcsolódó indikátorok teljesítéséről, azok belső-külső monitoringjának eredményéről.
 4. A projektek pénzügyi forrásának felhasználásához kapcsolódó jelentéseket elkészíti, azelszámolásokat összeállítja, a támogatás elszámolásának megfelelő nyilvántartásokat vezeti.
 5. A Hivatal illetékes Főosztályaival folyamatosan kapcsolatot tart.
 6. A szükséges egyeztetéseket megszervezi, lebonyolítja a támogatást nyújtó szervezettel, továbbá a projekt megvalósításában résztvevőkkel egyaránt.
 7. Közreműködik a projektek megvalósításához szükséges valamennyi közbeszerzési eljárás előkészítésében, a projektmenedzsmenti szempontok érvényre juttatása érdekében a közbeszerzési eljárásokban, és folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárást lebonyolítókkal.
 8. A projektdosszié napra kész, minden információt és dokumentumot tartalmazó vezetését ellátja.
 9. Közreműködik és információt gyűjt a Hivatal megfelelő szervezeti egységeitől a pályázati felhívásokra benyújtandó támogatási kérelmek összeállításához és benyújtásához.
 10. A pályázati tevékenységről beszámolót, statisztikákat készít, adatot szolgáltat.
 11. Kapcsolatot tart egyedi ügyekben az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel.
 12. Együttműködik a területfejlesztés országos, megyei és regionális stratégiai szervezetivel

​Projekttámogató Osztály

 1. Közreműködik a pályázatok, tervezési programok kiírásában és értékelésében, valamint az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó építészeti koncepciók kidolgozásában.
 2. Ellátja a megvalósítás alatt lévő projektekben a tervek felülvizsgálatát és véleményezését, javaslatot tesz azok módosítására, tervellenőrzést végez, elkészíti a tervezési programot.
 3. Beruházások előkészítésénél műszaki javaslatokat tesz, részt vesz az előzetes bejárásokon.
 4. A pályázatok benyújtásához és a közbeszerzési eljárások előkészítéséhez és lefolytatásához műszaki információkat szolgáltat, a dokumentációk elkészítésében közreműködik, a közbeszerzési eljárásokban műszaki szakértelmet biztosít.
 5. Ellátja a megvalósítás alatt lévő projektek műszaki támogatásához kapcsolódó szakértői feladatokat.
 6. Kivizsgálja a garanciális bejelentéseket, elvégzi az ezzel összefüggő nyilvántartási feladatokat, a garanciális hibák kijavítását ellenőrzi.
 7. Javaslatot tesz a teljesítési biztosíték, illetve a jólteljesítési garancia felszabadítására, szükség esetén annak érvényesítésére a garanciális időszak végéig.
 8. A használatbavételi/üzemeltetési/forgalomba helyezési eljárásokban történő építtetői feladatokat koordinálja.
 9. Projektellenőrzések, utóellenőrzések során a műszaki területet képviseli, közreműködik ezen eljárások sikeres lebonyolításában.
 10. A gazdálkodási informatikai rendszerben kialakított formában vezeti a Pályázati Főosztály tevékenységi körébe tartozó kötelezettségvállalásokat és teljesítéseket.
 11. Ellátja a projektek megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalások ügyintézését.
 12. Pénzügyileg nyomon követi a fejlesztési programok és projektek forrásfelhasználását, rendszeres beszámolót készít a forrásfelhasználásról és annak ütemezéséről.
 13. Ellátja a projektekkel kapcsolatos fenntartási feladatokat.
 14. Közreműködik az önkormányzati költségvetés negyedéves korrekció és a zárszámadás összeállításához szükséges adatszolgáltatásban.
 15. Javaslatot tesz az önkormányzati költségvetés kidolgozásához a területét érintően.
 16. Kezdeményezi a területéhez tartozó önkormányzati költségvetési előirányzatok átcsoportosítását.
 17. Ellátja a projektekben az aktiválással kapcsolatos feladatokat.
 18. Közreműködik a Projektirányítási Osztály megvalósítása alatt álló projektekhez kapcsolódó elszámolások, kifizetési kérelmek összeállításában és benyújtásában.
 19. Befogadja a területéhez kapcsolódó számlákat, azokat tartalmilag ellenőrzi és továbbítja az illetékes Főosztály/osztály felé, továbbá koordinálja a projektekhez kapcsolódó számlakifizetéseket/teljesítéseket.
 20. Folyamatosan kapcsolatot tart a Gazdálkodási Főosztállyal és pénzügyi elszámolási kérdésekben az Irányító Hatósággal, valamint a Közreműködő Szervezettel