Városháza
Polgármesteri hivatal

Hatósági Osztály

A Hatósági Osztály szerteágazó feladatokat lát el. Kereskedelmi, ipari és egyéb általános igazgatási feladatok ellátása mellett az anyakönyvi ügyek intézése is ennek a szakterületnek a feladata.

 

Aki Miskolc város közigazgatási területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, üzletet kíván nyitni, bejelentését követően, illetve működési engedély birtokában végezheti e tevékenységét. A bejelentéssel, üzletek működési, éjszakai nyitva tartási engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, kereskedelmi nyilvántartások vezetése a Hatósági Osztályon történik.

 

Meghatározott tevékenységek csak telepengedély birtokában végezhetőek. Az ipari tevékenység bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos eljárás, hatósági ellenőrzés, e tevékenységgel kapcsolatos kérelmek, panaszok kezelése a hatósági feladatellátás részét képezi.

 

Vásár és piac üzemeltetésének engedélyezési eljárása, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésével kapcsolatos ügyek intézése ugyancsak e területen valósul meg.

 

Azok, akik Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, e tevékenységüket a bejelentés, majd nyilvántartásba vételt követően végezhetik.

Szálláshely szolgáltatási tevékenységek bejelentésével kapcsolatos eljárás, nyilvántartás vezetése, szálláshelyek ellenőrzése a kereskedelmi hatósági feladatok részét képezik.

 

Eljárás birtokvédelmi ügyekben. Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

 

Termőföld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal, haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést az előhaszonbérletre jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell. A hirdetmények kifüggesztése, a benyújtásra kerülő elfogadó jognyilatkozatok kezelése fontos feladata a hatósági területnek.

 

Üzletszerű ingatlanközvetítői és üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet akkor lehet folytatni, ha a szolgáltatót a névjegyzékbe bejegyezték. E tevékenységet folytatók nyilvántartásba vételét, a nyilvántartás vezetését megyei illetékességgel e szakterületen végzik.

 

Talált tárgyak kezelése. A találó köteles a talált dolgot a megtalálástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni. A talált dolog tulajdonosának megállapítása, a dolog őrzése, majd annak átadása jelenti a kezeléssel kapcsolatos faladatokat.

 

Állattartással összefüggő általános szabályok érvényesülésének az ellenőrzése mellett a szabálytalan állattartással kapcsolatban konkrét panaszbejelentés esetén a tartási körülmények megfelelőségének a vizsgálatára is sor kerül állatvédelmi hatósági jogkörben történő eljárás esetén. Az állattartással kapcsolatos további ügyek intézése körében a méhnyilvántartás vezetése, ebösszeírási feladatok ellátása, valamint eljárás vadkárral, vadászati kárral, vadban okozott kárral kapcsolatban tartoznak az osztály feladatkörébe.

 

A közösségi együttélést szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározott együttélési szabályok megsértése esetén a hatósági eljárás lefolytatásáról szintén az osztály gondoskodik.

 

Miskolc város védett övezeteibe történő behajtás az erre feljogosító engedély birtokában lehetséges. Az engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása itt valósul meg.

 

A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzése ugyancsak a hatósági szakterület feladata.

 

A hozzátartozók közötti, azaz a családon belüli erőszak megvalósulásával összefüggő családvédelmi koordinációs feladatokat az osztály végzi.

 

Népesség-nyilvántartási ügyek intézése körében a címnyilvántartás rendszeres felülvizsgálata és vezetése, a változásokról a központi nyilvántartó hivatal részére történő adatszolgáltatás továbbítása mellett a lakcímbejelentéssel, lakcímrendezéssel kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatok ellátása történik az osztályon.

 

Az örökhagyó halálát követő hagyatéki eljárás lefolytatása során a hagyatékhoz tartozó vagyonelemek leltározása, majd a leltár közjegyző felé történő továbbítása e területen történik meg. Hagyatéki ügyek mellett, a gyámsági, gondnoksági ügyekben szükséges leltározási feladatok is elvégzésre kerülnek.

 

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének, valamint az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása, a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulás ugyancsak e szervezeti egység feladata.

 

Az anyakönyvi igazgatás területén az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) több ügykör esetében teszi lehetővé az anyakönyvi ügyek helyben történő intézését. Az anyakönyvi kivonatok kiállítása tekintetében országos illetékességgel rendelkeznek az anyakönyvvezetők, így az ország bármely településén anyakönyvezett eseményről - az adott esemény EAK rendszerbe történő rögzítése után - bármely település anyakönyvvezetője kiállíthat születésről, házasságkötésről, halálesetről anyakönyvi kivonatot. A klasszikusnak tekinthető házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti eljárás lebonyolításában való közreműködés mellett az anyakönyvi szakterület feladatát jelenti a névváltozási ügyekben, a családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyekben való eljárás is.

Az adott település polgármestere állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével kapcsolatos feladatokat is ellát, mely feladatellátásban való közreműködés ennek a területnek a feladata.

 

A hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan lehetőséget biztosít az ügyfelek számára, hogy problémáikat, panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat megoszthassák a munkatársakkal, akik minden esetben igyekeznek az ügyfelek számára megnyugtató megoldásokat találni.

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő

8:00 - 16:00

Kedd

8:00 - 16:00

Szerda

8:00 - 17:30

Csütörtök

8:00 - 16:00

Péntek

8:00 - 12:00