Városháza
Önkormányzat

Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Fodor Zoltán 

Alelnök

Erdei Sándor Zsolt 

Képviselő tagok

Bazin Levente Dávid 

Cseléné Figula Edina 

Hollósy Endre András 

Dr. Kovács László 

Szilágyi Szabolcs 

Nem képviselő tagok:

Balázsfalvi Ágnes 

Horváth József 

Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika 

Kiss Edina 

Kiss Krisztina 

Zsuga Zsolt 

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az önkormányzati egészségügyi és szociális intézményeinek létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket,
 • a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket,
 • az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét,
 • a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos közgyűlési anyagokat,
 • a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és előterjesztéseket,
 • az egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre,
 • a város területén működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját,
 • háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi körzetek kialakítását,
 • az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat,
 • az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,
 • a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, díjak odaítélésére vonatkozó külső javaslatokat,
 • a szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót és folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését,
 • a város gyermekvédelmi és fogyatékosügyi koncepcióit, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését,
 • az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződésmegkötését a működtetési jog jogosultjának változása esetén.

Figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködik annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében.

Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára.

Részt vesz az Önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok elbírálásában.

Figyelemmel kíséri és elemzi a városban élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív szervezetekkel.

Az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések tekintetében előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.

Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

Közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős – a szakterületet érintő – rendezvények előkészítésében.

Javaslatot tehet a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

 • Dönt a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (továbbiakban háziorvosi) működtetési jog
  • elidegenítéssel történő megszerzéséhez szükséges Önkormányzati nyilatkozat megtételéről, mely szerint a működtetési jog megszerzését követően az Önkormányzat a kérelmezőt háziorvosként kívánja foglalkoztatni,
  • tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működtetési jogának megszerzéséhez a körzet tartósan betöltetlen jellegének igazolásáról,
 • Dönt a lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokról, illetve szabályzatról,
 • Dönt a szociális bérlakásokra benyújtott pályázatok nyerteseiről és a különös rászorultságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból – a Közgyűlés által évenként meghatározott keret erejéig – történő bérlők kijelöléséről,
 • Dönt a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek működési támogatásáról,
 • Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a bizottság hatáskörébe utalt egyéb alapokról.
 • Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.
 • Dönt a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek összevonásával, megszüntetésével és területi ellátási kötelezettséggel összegfüggő kérdésekben.
 • Jóváhagyja a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért szervezet Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek