Városháza
Polgármesteri hivatal

Belső Ellenőrzési Osztály

A Belső Ellenőrzési Osztály jogi személyisége

A Belső Ellenőrzési Osztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, osztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Belső Ellenőrzési Osztály irányítása és vezetése

A Belső Ellenőrzési Osztályt a jegyző közvetlen irányítása mellett az osztályvezető vezeti.

A Belső Ellenőrzési Osztály tevékenységi köre

A Belső Ellenőrzési Osztály az alább részletezett feladatainak teljesítése útján ellátja az Önkormányzat, az önkormányzati társulások, a nemzetiségi önkormányzatok, a Hivatal és az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdasági társaságok, intézmények belső ellenőrzési feladatait.

A Belső Ellenőrzési Osztály tagozódása

A Belső Ellenőrzési Osztály további szervezeti egységekre nem tagozódik.

A Belső Ellenőrzési Osztály feladatai:

 1. Ellátja az Önkormányzat, az önkormányzati társulások, a nemzetiségi önkormányzatok és a Hivatal belső ellenőrzését.
 2. Elkészíti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.
 3. Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket.
 4. A Közgyűlés jóváhagyása után az azokban foglaltakat végrehajtja, illetve nyomon követi azok megvalósítását.
 5. Megszervezi és összehangolja a belső ellenőrzési tevékenység végrehajtását (megbízólevél, vizsgálati program, jelentés, jegyzőkönyv készítése, ellenőrzések realizálása).
 6. Szükség esetén intézkedik a szabálytalanság vagy a hiányosság megszüntetésére, indokolt esetben kezdeményezi a személyes felelősség érvényesítését.
 7. Összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.
 8. Végrehajtja az egyéb – a jegyző által meghatározott – ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
 9. Ellenőrzést végezhet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) alapján
 10. az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
 1. a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
 2. az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,
 3. az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
 1. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez. Ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
 2. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet szabályszerű működésére, szervezettségére és minden tevékenységére, különösen a bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
 3. Az ellenőrzés során elemzi, vizsgálja és értékeli:

 

 1. belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
 2. belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 3. rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók valódiságát;
 4. vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv vezetője számára a szervezet működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 5. ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében;
 6. A feladatkörébe tartozó ellenőrzések tekintetében:
  1. 1 Nyilvántartást vezet az általa végzett ellenőrzésekről.
  2. 2 Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján az ellenőrzött szerv vagy szervezet által megtett intézkedéseket.
  3. 3 Gondoskodik az ellenőrzések tapasztalatainak megismertetéséről, hasznosításáról.
  4. 4 A tanácsadó tevékenységet lát el különösen a vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével, valamint a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozóan.
  5. 5 Támogatja a vezetést a kockázatkezelési rendszerek és szervezeti integritást sértő események, valamint a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében.
  6. 6 Ajánlásokat tehet a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén és a szervezeti stratégia elkészítésében.
 1. Elkészíti az ellenőrzésekkel kapcsolatos testületi előterjesztéseket és képviseli azokat a bizottságok előtt.
 2. A belső ellenőrzési osztályvezető vezeti a külső ellenőrzések nyilvántartását, valamint dönt a belső ellenőrzés által készített jelentésekre vonatkozó intézkedési tervek jóváhagyásáról, az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról szóló határidő módosítási kérelmekről.