Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat által meghirdetett pályázatok

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázatai 

 

Kulturális Mecénás Alapból igényelhető 2023. évi támogatásra vonatkozó pályázat

I. Pályázat kiírója

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Kulturális Mecénási Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

II. Támogató, lebonyolító

A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázat lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kulturális és Sport Osztály

III. Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és keretösszege

Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletben megállapított Kulturális Mecénási Alap előirányzat.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 3.000.000, - Ft

IV. Pályázat célja

 • A város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka támogatása.
 • A város kulturális civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

V. Támogatható tevékenységek, különösen

 1. Miskolc kulturális érdekeit szem előtt tartó újszerű kezdeményezések és a város kulturális kínálatát gazdagító, közösségépítő, a környezeti fenntarthatóságot is figyelembe vevő projektek,
 2. a jeles évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények,
 3. irodalmi munkák,
 4. filmalkotások,
 5. zenei alkotások.

Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok

 • kizárólag bankszámlával, jogi személyiséggel rendelkező, miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdálkodó szervezet részesülhet, továbbá
 • olyan nem miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdálkodó szervezet, mely rendelkezik Miskolcon működő hivatalos (bejegyzett) tagszervezettel, illetve van bejegyzett miskolci telephelye,
 • valamint pályázati célkitűzése releváns módon hozzájárul a város országos elismeréséhez, és
 • tevékenységét a miskolci lakosok szolgálatára végzi.

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

VI. Támogatás mértéke, jellege

A pályázó által megpályázható támogatás minimális értéke 100.000,- Ft, maximális mértéke 300.000, - Ft (maximum 30 nyertes pályázat)

Támogatás jellege: vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása: az igényelt támogatás a projekt összes költségének 80%-a lehet, 20 % önrész biztosítása kötelező.

VII. Pályázat tartalmi, formai követelményei

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött és a pályázó képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati adatlap, pályázat szerinti támogatási cél ismertetését tartalmazó írásbeli összefoglaló (a téma és a megvalósítás részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetés maximum 2 oldal terjedelemben), és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó meghatalmazás alapján jár el, a meghatalmazás csatolása szükséges.

Mellékletek:

 1. bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi kivonat másolata,
 2. a pályázó létesítő okiratának másolata,
 3. meghatalmazás, ha a pályázat benyújtója meghatalmazás alapján jár el,
 4. szépirodalmi és művészeti kiadvány esetében a mű szinopszisa és két lektor véleménye,
 5. filmalkotás esetén a forgatókönyv, és legalább két ajánlás vagy legalább egy referenciamunka,

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:

-           átláthatósági nyilatkozat, 

-           összeférhetetlenségi nyilatkozat, 

-           a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya, 

-           köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.

VIII. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 28. napja, 12.00 óra

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2023. április 28. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma legkésőbb 2023. április 28. napja.

 A borítékra kérjük, írják rá:

PÁLYÁZAT

KULTURÁLIS MECÉNÁSI ALAP 2023

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Kulturális és Sport Osztály

MISKOLC

Városház tér 8.

3525

Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, valamint 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be!

IX. Elszámolható költségek

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!

A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:

 • előadók-, szakmai közreműködők tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • bérjellegű költségek,
 • szakmai anyagköltség, utazási-, szállítási-, szállásköltség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető)
 • terem-, helyiség-, terület-, eszköz-, hang- és fénytechnika bérlés,
 • vizuális dokumentálás-, reklám- és népszerűsítés költsége
 • szépirodalmi és művészeti kiadvány megjelenésével kapcsolatos költségek.

Támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 • más támogatási keretből már finanszírozott költségek,
 • beruházási, felújítási kiadások,
 • tárgyi eszközök,
 • dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
 • lejárt köztartozások teljesítése.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2024. január 31. napjáig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális és Sport Osztály számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

X. Pályázat hiánypótlása, érvénytelensége

A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.

A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.

Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Döntéshozó) érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha:

 • az a határidőt követően került benyújtásra,
 • az adatlap hiányosan került kitöltésre vagy hiányzik az aláírás,
 • bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik, vagy a melléklet nem megfelelő;
 • a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
 • olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből támogatás nem adható,
 • korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elfogadott elszámolása hiányzik,
 • valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
 • pályázónak köztartozása áll fenn,
 • a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XI. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Döntéshozó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt.

A Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy

 • a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
 • a pályázatot felfüggessze,
 • a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

A Döntéshozó döntéséről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A Döntéshozó döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje.

A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján a támogatási szerződés szerint.

XII. Adminisztratív információk

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:

Mikóczki Mariann

E-mail: mikoczki.mariann@miskolc.hu

XIII.  Tájékoztatás

A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók (támogatás visszatérítésének kezdeményezése) alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

 

Idegenforgalmi Alap pályázat 2023. évben

I. Pályázat kiírója

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet az Idegenforgalmi Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

II. Támogató, lebonyolító

A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pályázat lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Sport Osztály.

III. Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és keretösszege

Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletben megállapított Idegenforgalmi Alap előirányzat.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.300.000.- Ft

IV. Pályázat célja

Hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek

 • ösztönzik a beutaztató tevékenységet,
 • új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,
 • ösztönzik több partner együttműködését,
 • hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez.

V. Támogatható tevékenységek, különösen

 • a pozitív városimázs alakítását szolgáló turisztikai projektek,
 • idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok (családosok, fiatalok, iskolai osztályok, nyugdíjasok) megszólításával járó turisztikai projektek,
 • Miskolc belvárosában és Miskolctapolcán programlehetőséget kínáló turisztikai projektek.

VI. Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok

 • kizárólag bankszámlával, jogi személyiséggel rendelkező, miskolci székhelyű, az idegenforgalom területén működő civil szervezet vagy gazdasági szervezet,
 • olyan nem miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdasági szervezet, mely rendelkezik Miskolcon működő hivatalos (bejegyzett) tagszervezettel, illetve van bejegyzett miskolci telephelye és tevékenységét Miskolc turizmusának szolgálatára végzi.

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

VII. Támogatás mértéke, jellege

A pályázó által megpályázható támogatás maximális mértéke pályázatonként minimum 100.000.- Ft, maximum 400.000.- Ft (maximum 13 nyertes pályázat).

Támogatás jellege: vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása: az igényelt támogatás a projekt összes költségének 80%-a lehet, 20 % önrész biztosítása kötelező

VIII. Pályázat tartalmi, formai követelményei

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött és a pályázó képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati adatlap, pályázat szerinti támogatási cél ismertetését tartalmazó írásbeli összefoglaló (a téma és a megvalósítás részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetés max. 2 oldal terjedelemben), és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó meghatalmazás alapján jár el, a meghatalmazás csatolása szükséges.

Mellékletek:

 1. a) a pályázó létesítő okiratának másolata,
 2. b) meghatalmazás, ha a pályázat benyújtója meghatalmazás alapján jár el.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:

 • átláthatósági nyilatkozat,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya,
 • nyilatkozat önkormányzati támogatások elszámolásáról, miszerint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától korábban kapott támogatással kapcsolatosan a szervezetnek nincs lejárt határidejű elszámolási kötelezettsége,
 • köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.

IX. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 28. napja 12.00 óra

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, a pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2023. április 28. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma legkésőbb 2023. április 28. napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a pályázat 2023. április 28. napján 12.00 óráig.

A borítékra kérjük, írják rá:

PÁLYÁZAT

IDEGENFORGALMI ALAP 2023

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Kulturális és Sport Osztály

MISKOLC

Városház tér 8.

3525

Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, valamint 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be!

X. Elszámolható költségek

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2023. január 1. és 2023. december 31.napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése a 2024. január 31-i határidővel történő elszámolás benyújtásáig megtörténik!

A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:

 • anyagjellegű ráfordítások,
 • megbízási díj,
 • marketing költségek,
 • bérleti díj,
 • bérjellegű költségek.

Támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 • más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás) már finanszírozott költségek,
 • beruházási, felújítási kiadások,
 • tárgyi eszközök (amit bevételezni szükséges),

 

 • immateriális javak (pl. szellemi termékek),
 • dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
 • lejárt köztartozások teljesítése.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2024. január 31. napjáig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális és Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

XI. Pályázat hiánypótlása, érvénytelensége

A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.

A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.

Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Döntéshozó) érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha:

 • az a határidőt követően került benyújtásra,
 • az adatlap hiányosan került kitöltésre vagy hiányzik az aláírás,
 • bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik, vagy a melléklet nem megfelelő;
 • a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
 • olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből támogatás nem adható,
 • korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elfogadott elszámolása hiányzik,
 • valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
 • pályázónak köztartozása áll fenn,
 • a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XII. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Döntéshozó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt.

A Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy

 • a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
 • a pályázatot felfüggessze,
 • a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

A Döntéshozó döntéséről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A Döntéshozó döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje.

A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján a támogatási szerződés szerint.

XIII. Adminisztratív információk

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:

Koczurné Bencs Ilona, kulturális ügyintéző

E-mail: bencs.ilona@miskolc.hu

XIV. Tájékoztatás

A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankció (támogatás visszatérítésének kezdeményezése) alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

A pályázat lebonyolítója a Döntéshozó döntésének előkészítése során, valamint a támogatási szerződés előkészítése során ellenőrzi a pályázók közhiteles adatbázisban szereplő adatait annak megállapítása érdekében, hogy a pályázóval szemben fennáll-e a pályázati felhívás szerinti kizáró ok.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

 

Sport Mecénás Alapból igényelhető 2023. évi támogatásra vonatkozó pályázat

I. Pályázat kiírója

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Sport Mecénási Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

II. Támogató, lebonyolító

A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázat lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális és Sport Osztály.

III. Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és keretösszege

Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletében megállapított Sport Mecénási Alap előirányzat.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.200.000,- Ft.

IV. Pályázat célja

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek, valamint általuk a városban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása, hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeken, edzőtáborokban való részvétel, továbbá utánpótlás-nevelés fejlesztést végző szervezetek pályázati úton történő támogatása.

V. Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok

 • Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében az a szervezet, ahol a sportoló igazolt versenyző,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület, amely Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fejti ki tevékenységét, továbbá
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti sportszervezet[1].

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

VI. Támogatás mértéke, jellege

A pályázó által megpályázható támogatás minimális mértéke 100.000,- Ft, maximális értéke 200.000,- Ft (maximum 12 nyertes pályázat).

Támogatás jellege: vissza nem térítendő.

Támogatás intenzitása: 80%, 20 % önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt összes költségének 80%-a lehet.

VII. Pályázat tartalmi, formai követelményei

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött és a pályázó (törvény vagy meghatalmazás alapján) képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati adatlap, a pályázati dokumentumok, (a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetése, maximum 2 oldal terjedelemben), valamint annak mellékletei benyújtásával lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó meghatalmazás alapján jár el, a meghatalmazás csatolása szükséges.

Mellékletek:

 1. a pályázó létesítő okiratának másolata,
 2. a pályázó létszámadatait, a versenyzői minősítéseket és a 2022. évi eredményeket tételesen ismertetető dokumentációt.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:

-           átláthatósági nyilatkozat,

-           összeférhetetlenségi nyilatkozat,

-           a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya,

-           köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.

VIII. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. április 28. napja 12.00 óra

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/ pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2023. április 28. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a pályázat benyújtottnak tekinthető, ha a postai feladás dátuma legkésőbb a határidő napja.

A borítékra kérjük, írják rá:

PÁLYÁZAT

SPORT MECÉNÁSI ALAP 2023

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Kulturális és Sport Osztály

MISKOLC

Városház tér 8.

3525

 Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, valamint 1 sportszervezet 1 pályázatot nyújthat be!

IX. Támogatható Tevékenységek

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!

A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:

 • Működéssel járó költségek, bérjellegű költségek.
 • Programszervezési (programok költségei is, pl.: étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, versenyszervezési költségek, ideértve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat; kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
 • Utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
 • Rendszeres testedzés, sportolási feltételek biztosítása.

Támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 • más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás) már finanszírozott költségek,
 • beruházási, felújítási kiadások,
 • tárgyi eszközök,
 • dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
 • lejárt köztartozások teljesítése.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2024. január 31. napjáig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális és Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

X. Pályázat hiánypótlása, érvénytelensége:

A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.

A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.

Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során a Támogató hatáskörében eljáró Bizottság érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha az:

 • határidőt követően került benyújtásra,
 • adatlap hiányosan került kitöltésre vagy, hiányzik az aláírás,
 • bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik,
 • az adatlap mellékletei nincsenek teljeskörűen kitöltve, aláírva,
 • a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
 • olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből támogatás nem adható,
 • korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elszámolása hiányzik,
 • valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
 • pályázónak köztartozása áll fenn,
 • a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XI. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
 • a pályázatot felfüggessze,
 • a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje.

A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján.

Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális és Sport Osztálya részére történt visszaküldését követően 30 napon belül kerülhet sor.

XII. Adminisztratív információk

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

(Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport Osztály)

Horváth Fatima sport csoportvezető,

E-mail: horvath.fatima@miskolc.hu;

Cojocaru Koppány sport referens,

E-mail: cojocaru.koppany@miskolc.hu.

XIII. Tájékoztatás

A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

 

[1] Sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok.

 


Letölthető adatlapok, pályázati felhívások