Városháza
Önkormányzat

Önkormányzat által meghirdetett pályázatok

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázatai 

 

 

Hazai és nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 2020. évben

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete 18. § alapján - pályázatot hirdet a Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatására odaítélhető támogatások elnyerésére.

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek által a városban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák:

 • Hazai,
 • nemzetközi,
 • szabadidős és
 • sportrendezvények támogatása

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.002.000 – Ft.

Sport Mecénás Alapból igényelhető 2020. évi támogatásra vonatkozó pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában . pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Sport Mecénás Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek, valamint általuk a városban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása, hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeken, edzőtáborokban való részvétel, továbbá utánpótlás-nevelés fejlesztést végző szervezetek pályázati úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák:

 • Működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok, valamint egyéb sportszervezetek részére.
 • Bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása, nagy létszámot megmozgató szabadidős események rendezési költségeihez való hozzájárulás.
 • Hazai vagy nemzetközi sportversenyen, edzőtáborban való részvétel támogatása.
 • Utánpótlás nevelés biztosítása céljából támogatás nyújtása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 4.010.200,- Ft.

Idegenforgalmi alap pályázat 2020. évben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet az Idegenforgalmi Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére 

A pályázati cél:
hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek

 • ösztönzik a beutaztató tevékenységet,
 • új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,
 • ösztönzik több partner együttműködését,
 • hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez.

A pályázók köre:

Az idegenforgalom területén működő gazdasági szervezetek, civil szervezetek, amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci székhellyel rendelkeznek.
A fenti célok megvalósítását kitűző pályázók közül előnyt élvez, aki

 1. a pozitív városimázs alakítását szolgáló projekttel pályázik,
 2. idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok megszólításával,
 3. belvárosban kínál programlehetőséget.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.500.000 Ft

 

Művészeti és tudományos ösztöndíj pályázat 2020. év

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városban folyó és a várost érintő művészeti és tudományos alkotómunka ösztönzésére, a várost gazdagító művészeti, tudományos értékek létrehozására – Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló a 62/1997. (XI. 1.) számú önkormányzati rendeletével – a következő művészeti és tudományos ösztöndíjakat alapította:

- Alkotói ösztöndíj
- Egyszeri alkotói ösztöndíj
- Pályakezdő ösztöndíj
- Útravaló Európába

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 989.550.- Ft

Kulturális Mecénás Alapból igényelhető 2020. évi támogatásra vonatkozó pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Kulturális Mecénás Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.

A Kulturális Mecénás pályázat célja a város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka, valamint a város kulturális civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

A pályázók köre:

 • Miskolc város közigazgatási határain belül működő művelődési és művészeti alkotó közösségek,
 • kulturális egyesületek,
 • alapítványok,
 • gazdasági társaságok,
 • csoportok,
 • civil szervezetek,
 • intézmények.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.200.000.- Ft

 


Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pályázat közzététele: 2020. október 2.

 

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

Az Önkormányzat 150 pályázót - 130 fő „A” típusú, 20 fő „B” típusú - kíván 5 000,- Ft/fő /hó önkormányzati támogatásban részesíteni, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2020-ban ez 71 250,- Ft).

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

A pályázat keretében „A” és „B” típusú támogatást lehet igényelni.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2020/2021-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, akik a 2021/2022-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben valóban megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomány hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 5.

Elbírálásának határideje: 2020. december 4.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírásokat, amelyek tartalmazzák a pályázatok elbírálásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumok és igazolások felsorolását, továbbá a pályázat kötelező mellékletéül szolgáló adatlapot az alábbiakban töltheti le.

Letölthető dokumentumok:

 • „A” típusú pályázati kiírás
 • „B” típusú pályázati kiírás
 • Adatlap (a pályázat kötelező melléklete)

Külön is szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:

-     Bursa Hungarica pályázatot nem az Eper-rendszerben, hanem az Eper-Bursa pályázatkezelési rendszerben lehet rögzíteni; kizárólagos pályázói belépési oldal: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

-       a pályázók nem regisztrálhatnak újra, elfelejtett belépési azonosítók esetén az Elfelejtett jelszó akciógombbal küldhetnek ki új jelszót e-mail címükre; megváltozott e-mail cím esetén a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatát kell megkeresni;

-     a pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ 

-      a csatlakozott önkormányzatok listája elérhető a Pályázatkezelő honlapján, a Bursa Hungarica menüpontban: www.emet.gov.hu; a tartózkodási hely szerinti önkormányzathoz benyújtott pályázat automatikusan kizárásban részesül;

-     ha a pályázó nem elfogadott státuszú pályázói adatmódosító nyilatkozattal rendelkezik, akkor addig nem nyújthat be új pályázatot, ameddig a postai úton beküldött dokumentumot a Pályázatkezelő fel nem dolgozza; a korábbi, nem használt pályázati terveket szintén törölni szükséges a Megkezdett pályázatok menüpontból;

-      a kinyomtatott pályázatokat a mellékletekkel együtt kizárólag az önkormányzathoz kell megküldeni, a Pályázatkezelőhöz nem;

Kérjük, hogy felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban keressék meg a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ügyfélszolgálati elérhetőségein elérhető munkatársakat:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica1/.

 

Pályázat környezetvédelmi célok megvalósítására

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet a Helyi Környezetvédelmi Alapból nyújtható támogatások odaítélésére,

melynek kerete 2.000.000.-Ft.

Az Alapból 2021. 01.01. - 2021. 05.31. között megvalósuló, környezetvédelmi tevékenységek támogatására lehet pályázni a keret mértékéig.

Támogatható tevékenységek a Miskolc város közigazgatási területén belül, fenti időszakban megvalósuló, a miskolci polgároknak, vagy közösségeknek szóló környezet- és természetvédelmi célú tevékenységek,

amelyek az alábbiak lehetnek:

- Környezeti szemléletformáló tevékenységek, azokkal kapcsolatos rendezvények, programok. A lakosság széles körét mozgósítani képes újszerű, széleskörű társadalmi rétegeket érintő kezdeményezések;

- A város természeti értékeinek és biológiai sokféleségének védelmét, illetve a városi környezet minőségének javítását, fejlesztését szolgáló nonprofit tevékenységek;

- A város levegőminőségének javítását szolgáló tevékenységek;

A pályázható összege maximálisan bruttó 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás, amelynek feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, legalább 10%-os önrésszel.

A pályázat benyújtása digitális formában történik, melyet elektronikus úton kell beküldeni a következő email címre (palyazat@miskolc.hu).

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 23. 12.00 óráig

A „Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért” pályázatot ír ki a Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető/intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására

A Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szépkorúak Háza Kft.) ügyvezetője/intézményvezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Az intézmény Alapító okiratában, más alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban megfogalmazott feladatok szakszerű és jogszerű ellátásáért. E tekintetben az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet rendelkezései az irányadóak. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói felett. Képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az SZMSZ nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért. Felelős továbbá az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai és etikai normák betartásáért, és azok betartatásáért.

Pályázati kiírás