Városháza
Önkormányzat

Stratégiák, koncepciók

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Feltöltés alatt.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc

Miskolci Zöld Könyv

Miskolc városa felismerte, hogy szükségessé vált egy olyan dokumentum, mely iránymutatásul szolgál a tekintetben, hogyan és milyen elveket kellene integrálni a településrendezési-és fejlesztési folyamatokba, hogy a város által megcélzott fenntartható település képe gyakorlatban megvalósíthatóvá váljon. Ezen iránymutató anyag az ún. Miskolci Zöld Könyv, mely dokumentum vázának megalkotásával a Miskolci Városfejlesztési Kft. bízta meg a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t. A dokumentum mint zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz szükségessége a 2011-ben készített a „Miskolc a Zöld Város – A környezeti fenntarthatóság megteremtése” horizontális céljai között (KP-6) is szerepel.

A kiadvány, melynek első ütemben a tartalmát határoztuk meg és a felépítését dolgoztuk ki, egy olyan, elsősorban a várossal foglalkozó szakembereknek és döntéshozóknak szóló tájékoztató és oktató könyv, mely tágabb kontextusba helyezi a környezeti fenntarthatóság városi vetületeit, rávilágítva a zöld városfejlesztés mint városfejlesztési koncepció jelentőségére és szükségességére, s bemutatja annak lehetséges irányait. Valamint kézikönyvként használva, gyakorlati segítséget nyújt abban, milyen tényezőket kell figyelembe venniük a várost érintő tervek, koncepciók, stratégiák készítése és azok gyakorlati megvalósítása során a szakembereknek és döntéshozóknak, ha a tudatos települészöldítés útján járnak. Ezen felül utat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetséges megvalósítani az ehhez szükséges integrált döntési és tervezési folyamatok menedzselését a város napi működése során.

Település Arculati Kézikönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) rendeletét és a 215/2017. (XII.21.) számú határozatával  elfogadta  a  rendelet  szakmai  megalapozásául  szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 1-50 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 51-100 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 101-150 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 150 oldaltól

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004 (VII.6.) sz. rendelete
a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról az alábbi linken érhető el:

Miskolc Építési Szabályzatának megtekintése
Hatályos: 2019. 09. 27. -től

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK
Keleti Iparterület déli rész partnerségi egyeztetés

Lakossági Hirdetmény

Partnerségi egyeztetés dokumentáció

Miskolc keleti gazdasági területre jóváhagyott településrendezési eszközök

9-2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet

43-2019 (VI.20.) sz. határozat

Közérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálatKözérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálat

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Mechatronikai Ipari Park településrendezési eszközök módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek - a 11509/5 és 4752/3 hrsz.-ú ingatlanok területét érintő - módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési dokumentáció

Partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek a Miskolc Y híd projekt, Csokonai - Fonoda utcákat összekötő út megvalósításához kapcsolódó módosítását megalapozó partnerségi egyeztetési dokumentáció

Miskolc Y-hít projekt_Partnerségi véleményezési dokumentáció

Zajcsökkentési intézkedési terv 2019

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési tervét.
A megújított zajtérkép elérhetősége: http://www.zajterkepek.hu/

60/2019.(VI.20.) számú határozat Zajcsökkentési Intézkedési Tervről

Miskolc MJV Zajcsökkentési Intézkedési Terve 2019

1. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv alátámasztó tanulmány

2. melléklet Zajcsökkentési Intézkedési Terv hatósági vélemények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiája (2019-2024.)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-i ülésén elfogadta a város bűnmegelőzési straégiáját
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiája (2019-2024.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020 évi felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatoknak a településeken élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok érdekében szolgáltatástervezési koncepciót (továbbiakban: koncepció) kell készíteniük.  Ennek tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. § (5) bekezdése alapján kétévenként felül kell vizsgálni és aktualizálni.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a törvényi előírásoknak megfelelően a koncepció legutóbbi felülvizsgálatát 2018. évben végezte el. 

Szolgáltatástervezési koncepció 2020 évi felülvizsgálata