Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2021. május 28.
Tájékoztató gazdálkodó szervezet adózó méltányosági, fizetési könnyítési kérelmének benyújtásához

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás és részletfizetés):

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198. § (1) a (2) bekezdései értelmében fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra (tartozásra és még le nem járt fizetési esedékességű adóra egyaránt) engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Méltányosság:

Az Art. 201. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

A fentiek értelmében a bírság és késedelmi pótlék elengedés, illetve mérséklés alapja a bírság és késedelmi pótlék tartozás. Ebből következően csak a lejárt fizetési esedékességű tartozásra lehet előterjeszteni méltányossági kérelmet. Amennyiben nem áll fenn tartozás, az adóhatóság mérlegelési jogkört nem gyakorolhat, a méltányosság feltételeinek meglétét nem vizsgálhatja.

Az adózó méltányossági és/vagy fizetési könnyítési kérelmének érdemben történő elbírálása érdekében az önkormányzati adóhatóságnak vizsgálnia kell a vállalkozás gazdálkodási adatait, melyhez dokumentumok becsatolása szükséges (a pénzforgalmi jellegű bankszámlájuk utolsó három hónap időszakának bankszámla forgalma, tárgyévet megelőző adóévről és az aktuális időszakról egyszerűsített eredménykimutatás, annak hiányában főkönyvi kivonat, a cég képviselőjétől nyilatkozat, hogy az utolsó két adóévben sor került-e osztalék felvételére).

Amennyiben adózó a kérelmének benyújtásával egyidejűleg az elbíráláshoz szükséges hiánypótló dokumentumokat nem csatolja be, ebben az esetben az adóhatóság hiánypótlásra szólítja fel kérelmezőt.

Társaságnak a méltányossági és/vagy fizetési könnyítési kérelmének benyújtására csak elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített adatlapok útján van lehetősége.

Az űrlapokat az E-önkormányzati portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületéről, ezen belül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) oldalon tölthetik le. Az on-line kitöltést és beküldési lehetőségét biztosító „Fizetési könnyítésre és adómérséklésre irányuló kérelem” elnevezésű iForm űrlap használatával cég nevében tudják elektronikus úton benyújtani kérelmüket a Hivatal részére.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.         

                                                                                        Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                                                        Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály