Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2022. augusztus 12.
Tájékoztató a 2022. II. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) második félévre esedékes összegeit 2022. szeptember 15. napjáig, a II. félévi telekadó összegeit 2022. december 15. napjáig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről 2022. augusztusában kerülnek az adózók részére megküldésre (elektronikus és postai úton) azok az értesítések, amelyek a 2022. II. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2022. augusztus 8. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldésre kerülő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.- Ft-ot (késedelmi pótlék esetén 500.- Ft-ot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat és fennálló túlfizetéseket tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el, ezért a 2022. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről a NAV értesíti az adózókat, amelyhez kapcsolódóan a befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

További tájékoztatás az alábbiakban érhető el:

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado/sms-ben-is-lehet-csekket-kerni-a-gepjarmuado-befizetesehez-februar-15-tol

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

A kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó (a továbbiakban: KKV) adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése.

Azon KKV adóalanyok esetén, aki/amely 2021. február 25. napjáig benyújtotta az önkormányzati adóhatósághoz nyilatkozatát (feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre), a kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján megtörtént.

A feltételeknek megfelelő, azon adóalany esetében, aki/amely a 2021. évben nem nyújtotta be nyilatkozatát, akkor alkalmazható a 2022. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, amennyiben a vállalkozó 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tett, továbbá bejelentette telephelyének címét.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a KKV adóalanyok iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentette.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény új KATA szabályai 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba, amely alapján kizárólag az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti főfoglalkozású egyéni vállalkozó végezheti tevékenységét a tételes adózás szabályai szerint. A korábbi KATA szabályozás szerinti adóalanyiság (ideértve a társas vállalkozó adóalanyokat is) a törvény erejénél fogva 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

Felhívjuk azon kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok figyelmét, akik/amelyek a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített – tételes – módon történő megállapítását választották, hogy a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó tételes helyi iparűzési adó időarányos része hivatalból törlésre kerül, azonban esetükben a 2022. II. félévre vonatkozó adószámla kivonat még nem tartalmazza az időarányos törlés összegét.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                               Adó Osztály