Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2021. február 15.
Tájékoztató a 2021. I. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) első félévre esedékes összegeit 2021. március 16-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről a 2021. év februárjában kerülnek az adózók részére megküldésre azok az értesítések, amelyek a 2021. március 16-ig esedékessé váló, I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2021. február 12. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldésre kerülő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.-Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségeket, és lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el, ezért a 2021. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről a NAV határozattal értesíti az adózókat, amelyhez kapcsolódóan a befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt (az űrlap elérhető: https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA) nyomtatvány kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A fent említett ÁNYK nyilatkozat nyomtatvány 2021. január 25-től elérhető, azonban a NAV 2021. február 11-től kezdte meg ütemezett módon a nyilatkozatok továbbítását az önkormányzati adóhatóságok felé. Az önkormányzati adóhatóságok adószakrendszerének (ASP.ADÓ) központi fejlesztése a nyilatkozatok feldolgozásával kapcsolatosan folyamatban van. A fejlesztés tervezetten 2021. február 18-án készül el, amely alapján megtörténhet a nyilatkozatok feldolgozása és a 2021. I. félévi előleg felének törlése.

Felhívjuk mikro-, kis és középvállalkozó (a továbbiakban: KKV) adózóink figyelmét az alábbiakra:

A megküldött adószámla kivonat még nem tartalmazza a 2021. I. félévi előleg 50 %-ának törlését, hiszen a nyilatkozatok feldolgozása a fenti határidőt követően kezdődhet meg. Szeretnénk megnyugtatni ugyanakkor ügyfeleinket, hogy a nyilatkozat alapján feltételeknek megfelelő adóalanyok esetén megtörténik a fizetési kötelezettség módosítása, tehát 2021. I. félévére a nyilatkozat benyújtását követően a 2021. március 16. napján esedékes helyi iparűzési adóelőleg felét szükséges megfizetni.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az  adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

 

 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                               Adó Osztály