Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2020. október 12. • Lejárt
Pályázati kiírás igazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Miskolci Közintézmény-működtető Központ
igazgató (magasabb vezetői)

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

3525 Miskolc, Városház tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket.

Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola vagy egyetem és szakképzettség,
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és ne álljon foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • tizennyolcadik életév betöltése,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogaival rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

 

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • legalább 3 év költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői képesítés, pénzügyminisztériumi regisztráció
 • államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szaktanácsadó képesítés
 • intézményműködtetés, üzemeltetés terén szerzett tapasztalat
 • közétkeztetés működtetésében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
 • érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány közalkalmazottak részére vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 43/A. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Marianna osztályvezető nyújt a +36-46/512-788-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatot a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3525 Miskolc, Városháztér 8.) címezve 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás dátuma (postai bélyegző) számít. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 803209/2020., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Igazgató”

Személyesen: Molnárné Palotai Marianna osztályvezetőnél, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánerőforrás Osztály (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-788

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatok elbírálása a Kjt. szerinti eljárási rend szerinti történik. A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló szakmai bizottság hallgatja meg. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről és a vezetői megbízásról.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 • Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály kezelésében lévő közszolgálati állásportálon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Az intézményvezetői beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén a pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki, próbaidő kikötésére egyebekben a Kjt. 21/A. § rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu oldalon olvasható.

 

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető.