Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 20. • Lejárt
Pályázati kiírás igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A munkáltató megnevezése:

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

A vezetői beosztás megnevezése:

igazgató (magasabb vezető)

A betöltendő közalkalmazotti munkakör megnevezése:

esetmenedzser

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023.06. 01. - 2028.05.31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

 3530 Miskolc, Arany János utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, amelynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek

 • főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség vagy szakképzettség,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I/1. pontja szerint előírt képesítés,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározottak szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha a vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,
 • büntetlen előélet,
 • tizennyolcadik életévét betöltött,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2c) és (2e) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja (vezetési program),
 • a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
 • érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány közalkalmazottak részére a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjai, a (2d)-(2e) bekezdései, valamint az (5) bekezdés igazolására vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:
 1. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 2. vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését (amennyiben még nem teljesítette),
 3. nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
 4. nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 5. nem áll fenn vele szemben Kjt. 41. §-a, továbbá a 43/A. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, az erre irányuló nyilatkozatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skurekné dr. Tóth Adél nyújt a +36-46/512-769-as telefonszámon. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás dátuma (postai bélyegző) számít.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére 2 papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és 1 elektronikus adathordozón lévő pályázat megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400186/2023., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Igazgató”
 • Személyesen: Molnárné Palotai Marianna osztályvezetőnél, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánerőforrás Osztály (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-788

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága véleményezi. Ezt követően ezen bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az igazgatói beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. §-ában foglalt kivételekkel – a pályáztató a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu oldalon olvasható.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető.

 

Csatolmányok