Közérdekű 2022. szeptember 20.
Pályázati felhívás miskolci régiségvásár üzemeltetésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívás útján kíván gondoskodni a tulajdonában álló, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt közterületen a Miskolci Régiségvásár üzemeltetéséről. Ennek megfelelően az alábbi tartalmú pályázati felhívás közzétételére kerül sor:

1. Pályázat kiírója:     

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                      3525 Miskolc, Városház tér 8.

                                      képviseli: Veres Pál polgármester

                                      adószám: 15735605-2-05

                                      statisztikai számjel: 15735605-8411-321-05

                                      törzsszám: 735605

                                      (a továbbiakban: Kiíró vagy Önkormányzat)

 

2. Pályázatot nyújthat be:

 1. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
 2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül, vagy
 3. civil szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül,

és aki/amely Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

 

3. Pályázat célja, jellege, nyertes pályázó kötelezettségei:         

3.1. A Miskolci Régiségvásárt (a továbbiakban: Régiségvásár) minden hónap első vasárnapján a belvárosban rendezik meg. A Régiségvásár 13 éves múltra tekinthet vissza, és a város egyik legkedveltebb vására. Ez a rendezvény az Önkormányzat számára idegenforgalmi szempontból is jelentős, hiszen az országos, turisztikai programokat kínáló és ismertető szervek állandó kínálatában folyamatosan szerepel.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontjában önként vállalt önkormányzati feladatként határozza meg az idegenforgalmi tevékenységet. A pályázati felhívás célja ezért az önkormányzati vagyon szakszerű hasznosításával az előbbieknek megfelelően az Önkormányzat önként vállalt feladata teljesítésének elősegítése, a kialakult hagyomány fenntartása, a Régiségvásár zavartalan körülmények közötti lebonyolítása, továbbá az Önkormányzat érdekeivel összhangban álló, magas színvonalú turisztikai, idegenforgalmi szempontból kiemelkedő vásár tartása, ezáltal a közterületek szakszerű, hatékony, közérdeknek és jogszabályoknak megfelelő hasznosítása.

 1. A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az eredményes pályázati felhívás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésétől számítva legalább 24 alkalommal megszervezi, lebonyolítja, üzemelteti, az alábbiakban ismertetett feltételekkel.
  1. A nyertes pályázó feladatát képezi:
 1. a vásár teljes körű lebonyolítása, beleértve az előkészítést, előmunkálatokat és a vásárral járó utómunkálatokat (pl.: árusítóhelyek, installációk bontása, takarítás, stb.) is,
 2. a vásár lebonyolításához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése,
 3. a Régiségvásáron történő részvétel érdekében a jelen felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt, összesen 1500 m2 térmértékű terület kereskedők, árusok felé történő hasznosítása,
 4. a vásár kiszolgálására alkalmas közmű-infrastruktúra (elektromos áram, vízellátás, illemhelyek) kiépítése és üzemeltetése, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt a köztisztaság és szemétszállítás biztosítása, költségeinek fedezése, valamint a rendezvény zárását követő takarítás,
 5. vásár felügyelete, vagyonvédelem biztosítása,
 6. közlekedési rend és forgalomelterelés biztosítása, a vásár közbiztonsági feltételeinek megteremtése,
 7. érintett közterület állagmegóvása, a vásárt követően eredeti állapot visszaállítása,
 8. helyi, regionális és országos szinten a vásár népszerűsítésének, marketingjének, reklámjának biztosítása,
 9. az Önkormányzat önként vállalt közfeladatának teljesítését köteles elősegíteni, mely kötelezettsége körében együttműködést vállal az Önkormányzat közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, továbbá az egyes vásárnapok alkalmával köteles lehetővé tenni az önkormányzati, illetve az Önkormányzat érdekében szervezett programok megvalósítását és a Régiségvásárral, az egyes vásárnapokkal kapcsolatos megjelenéseiben biztosítani ezen programok közzétételét.
  1.  
 1. vásár időpontja: minden hónap első vasárnapja, amennyiben ez a nap ünnepnapra vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint kitűzött választás napjára esik, úgy a soron következő – ünnepnapnak, illetve választás napjának nem minősülő – vasárnap,
 2. egy kereskedő, árus által elfoglalt maximális területet: 12 m2 ,
 3. a nyertes pályázó a közterület hasznosításának jogát másra nem ruházhatja át,
 4. árusítóhely kizárólag olyan kereskedőnek biztosítható, aki régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök, retro tárgyakat árusít a Régiségvásárban. Használt cikk piacnak a régiségvásár nem biztosíthat helyet!
 5. A Régiségvásáron tilos árusítani a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pontja szerinti megfogalmazás alá eső kulturális javakat, továbbá polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, légfegyvert, robbanó és robbantószer fegyvereket, ilyen célból árusító hely nem biztosítható,
 6. az értékesíteni kívánt kópiák, másolatok esetén az eredeti műtárgyaktól való különbözőséget beazonosítható módon fel kell tüntetni, ennek megtörténtét a nyertes pályázó köteles ellenőrizni,
 7. a nyertes pályázó köteles a Kiíróval a szerződés teljesítése során szorosan együttműködni, tevékenységéről a szerződésben meghatározott módon beszámolni és ezzel a Kiírót olyan helyzetbe hozni, hogy a Kiíró a jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény – által előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére képes legyen.
  1. Az Kiíró a nyertes pályázó által végzett üzemeltetési tevékenységért ellenszolgáltatást nem fizet, a nyertes pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos költségeit nem téríti meg. A nyertes pályázó az önként vállalt önkormányzati (köz)feladat megvalósításában történő közreműködése során tovább hasznosíthatja az önkormányzati közterületet, az ezzel összefüggő díjbevétel a nyertes pályázót illeti meg. A nyertes pályázó viseli Régiségvásár üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi működési kockázatot.

4. Bírálati szempontok:

A Kiíró a pályázatokat összességükben értékeli, az értékelés során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • pályázó referenciamunkái,
 • a teljesítéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek.

A bírálat során előnyt jelenthet:

 • a Régiségvásár megvalósításával kapcsolatos leírás Pályázati felhívás céljaival és a jogszabályokkal való összhangja, szakmai kidolgozottsága,
 • ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő család- és gyermekközpontú kísérőprogramok megvalósítását vállalja,
 • ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő hivatalos műtárgybírálatot biztosít.

Nyertessé az a pályázó kerül megválasztásra, aki érvényes és a bírálati szempontokat figyelembe véve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be. A nyertes pályázóval a Kiíró a Régiségvásár üzemeltetésére vonatkozóan szerződést köt.

5. Lényeges jogi tények:

A Régiségvásár üzemeltetése céljából hasznosítani kívánt vagyon közterületnek minősül. A közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja szerint közterület-használati engedély kell beszerezni a közterület vásár céljára történő használata esetén. A Pályázat nyertesének a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megfelelően be kell szereznie a közterület-használati engedélyt, valamint a 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a közterület-használati díj és a közterület-használati óvadék tekintetében eljárni.

A Régiségvásár keretében folytatott kereskedelmi tevékenységre figyelemmel irányadóak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai. A nyertes pályázó az előbbiekben ismertetett jogszabályok alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez benyújtott vásárüzemeltetési engedély iránti kérelmet köteles benyújtani és vásárüzemeltetési tevékenységét kizárólag az engedély birtokában végezheti.

6. A pályázattal szemben támasztott tartalmi követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, adószámát, cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
 2. a Régiségvásár megvalósítását tartalmazó részletes leírást, benne a nyitva tartás tervezett idejét és a vásár működésének rendjét,
 3. a pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy kizárólag a jelen felhívásban meghatározott, a jogszabályi követelményeknek megfelelő tevékenységi köröket fogja működtetni,
 4. eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, vagy ezen iratok közjegyző által hitelesített másolatát,
 5. a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4) bekezdése szerinti biztonsági tervet,
 6. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a felhívásban foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és nyertessége esetén kötelezettséget vállal a vásár üzemeltetési szerződés megkötésére továbbá nyilatkozatát arról, miszerint tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttsége a Kiíró által – a pályázat eredménye tárgyában – történő döntéshozatalt követő 90 napig áll fenn,
 7. – gazdálkodó szervezet pályázó esetén – pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás, végrehajtás nincs folyamatban,
 8. nyilatkozatot arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

7. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

Beérkezési határidő: 2022. október 5. 12.00 óra

személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai Osztálya (3525 Miskolc, Városház tér 8., 2. emelet 2054. szoba) vagy

postai úton a következő címre:          Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

 

8. Pályázatok bontásának ideje és helye:

2022. október 5. 12.30 óra

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Ferde tetős tárgyaló (3525 Miskolc, Városház tér 8., 3. emelet)

A pályázat bontása nyilvánosan, a Kiíró képviselőinek, a pályázók, illetve meghatalmazottjai jelenlétében történik. A pályázat bontása alkalmával a jelenlévőkkel ismertetésre kerülnek a következő adatok: pályázó neve, székhelye.

 

9. Benyújtott pályázatokról való döntés:

A benyújtott pályázatokról való döntésre a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül kerül sor.

10. Egyéb információk:

 1. A pályázatot magyar nyelven, egy nyomtatott és egy – nem szerkeszthető formátumban – elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) rögzített példányban kell benyújtani, lezárt borítékban. A borítékon az alábbi szöveget kérjük feltüntetni:

„PÁLYÁZAT

MISKOLCI RÉGISÉGVÁSÁR

2022. október 5. 12.00 óráig

FELBONTANI TILOS!!!”

 

 1. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Közös pályázat benyújtásának lehetőségét a Kiíró kizárja.
 2. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen pályázati felhívást annak lejárati időpontjáig visszavonhatja, illetve felfüggesztheti.
 3. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.
 4. A pályázat érvénytelensége akkor áll be, ha az nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, illetve ha a pályázó a lejárati határidőn túl nyújtja be a pályázatát.
 5. Kiíró fenntartja a pályázat – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánításához fűződő kizárólagos jogát. Az eljárás eredménytelen, ha a kitűzött benyújtási időpontig egyetlen pályázat sem érkezett be, vagy a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy a Kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.
 6. A pályázattal kapcsolatban további információt, felvilágosítást a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai Osztályától (strategia@miskolc.hu e-mail címen) kérhetnek.

Miskolc, 2022. szeptember 20.

                                                                                                          Veres Pál

                                                                                                      polgármester

Csatolmányok