Pályázat 2020. január 13.
Pályázati felhívás - Miskolci Régiségvásár üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MISKOLCI RÉGISÉGVÁSÁR

ÜZEMELTETÉSÉRE

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívás útján kíván gondoskodni a tulajdonában álló, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt közterületen Miskolci Régiségvásár üzemeltetéséről. Ennek megfelelően az alábbi tartalmú pályázati felhívás közzétételére kerül sor:

 

1. Pályázat kiírója:       Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                      3525 Miskolc, Városház tér 8.

                                      képviseli: Veres Pál polgármester

                                      adószám: 15735605-2-05

                                      statisztikai számjel: 15735605-8411-321-05

                                      törzsszám: 735605

 

2. Pályázatot nyújthat be:

 1. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
 2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül,
 3. civil szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül,

aki/amely Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

 

3. Pályázat célja, jellege, nyertes pályázó kötelezettségei:          

3.1. A Miskolc Régiségvásárt (a továbbiakban: Régiségvásár) minden hónap első vasárnapján a belvárosban rendezik. Az elmúlt évtizedekben elindult kezdeményezés egyre nagyobb érdeklődés mellett valósul meg. A Miskolc város számára idegenforgalmi szempontból is jelentős rendezvény az elmúlt években mind területében, mind a látogatók létszámában jelentősen növekedett.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontjában önként vállalt önkormányzati feladatként határozza meg az idegenforgalmi tevékenységet. A pályázati felhívás célja ezért az önkormányzati vagyon szakszerű hasznosításával az előbbieknek megfelelően az Önkormányzat önként vállalt feladata teljesítésének elősegítése, a kialakult hagyomány fenntartása, a Régiségvásár zavartalan körülmények közötti megtartása, továbbá az Önkormányzat érdekeivel összhangban álló, magas színvonalú turisztikai, idegenforgalmi szempontból kiemelkedő vásárok tartása, ezáltal a közterületek szakszerű, hatékony, közérdeknek és jogszabályoknak megfelelő hasznosítása.

3.2. A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az eredményes pályázati felhívás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésétől számított 2 éves határozott időtartamban a vásárt – az alábbiakban ismertetett feltételekkel – üzemelteti, amely tevékenység magába foglalja az alábbi résztevékenységeket:

 • a vásár teljes körű lebonyolítása, beleértve az előkészítést, előmunkálatokat és a vásárral járó utómunkálatokat (pl.: árusítóhelyek, installációk bontása, takarítás, stb.) is,
 • a vásár lebonyolításához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése,
 • a Régiségvásáron történő részvétel érdekében a jelen felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt összesen 1500 m2 térmértékű terület kereskedők, árusok felé történő hasznosítása,
 • a vásár kiszolgálására közmű-infrastruktúra (elektromos áram, vízellátás, illemhelyek) kiépítése és üzemeltetése, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt a köztisztaság és szemétszállítás biztosítása, költségeinek fedezése, valamint a rendezvény zárását követő takarítás,
 • vásár felügyelete, vagyonvédelem biztosítása,
 • közlekedési rend és forgalomelterelés biztosítása, a vásár közbiztonsági feltételeinek megteremtése,
 • helyi szinten a vásár népszerűsítésének, marketingjének, reklámjának biztosítása,
 • érintett közterület állagmegóvása, a vásárt követően eredeti állapot visszaállítása.

 

3.2.1. Régiségvásár üzemeltetésével kapcsolatos előírások, feltételek:

 1. vásár időpontja: minden hónap első vasárnapja, amennyiben ez a nap ünnepnapra vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint kitűzött választás napjára esik, úgy a soron következő – ünnepnapnak, illetve választás napjának nem minősülő – vasárnap.
 2. egy kereskedő, árus által elfoglalt maximális területet: 12 m2
 3. a nyertes pályázó a közterület hasznosításának jogát másra nem ruházhatja át,
 4. árusítóhely kizárólag olyan kereskedőnek biztosítható, aki régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök, retro tárgyakat árusít a Régiségvásárban. Használt cikk piacnak a régiségvásár nem biztosíthat helyet!
 5. A Régiségvásáron tilos árusítani a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pontja szerinti megfogalmazás alá eső kulturális javakat, továbbá polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, légfegyvert, robbanó és robbantószer fegyvereket, ilyen célból árusító hely nem biztosítható,
 6. az értékesíteni kívánt kópiák, másolatok esetén az eredeti műtárgyaktól való különbözőséget beazonosítható módon fel kell tüntetni, ennek megtörténtét a nyertes pályázó köteles ellenőrizni,

 

 1. a nyertes pályázó köteles a Kiíróval a szerződés teljesítése során szorosan együttműködni, tevékenységéről a szerződésben meghatározott módon beszámolni és ezzel a Kiírót olyan helyzetbe hozni, hogy a Kiíró jogszabály – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény – által előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére képes legyen.

3.3. Az Kiíró a nyertes pályázó által végzett üzemeltetési tevékenységért ellenszolgáltatást nem fizet. A nyertes pályázó az önként vállalt önkormányzati (köz)feladat megvalósításában történő közreműködése során továbbhasznosítja az önkormányzati közterületet.

4. Bírálati szempontok: a Kiíró a pályázatokat összességükben értékeli, az értékelés során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • pályázó referenciamunkái,
 • a teljesítéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek.

A bírálat során előnyt jelenthet:

 • a Régiségvásár megvalósításával kapcsolatos leírás Pályázati felhívás céljaival és a jogszabályokkal való összhangja, szakmai kidolgozottsága,
 • ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő család- és gyermekközpontú kísérőprogramokat vállal,
 • ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő hivatalos műtárgybírálatot biztosít.

Nyertessé az a pályázó kerül megválasztásra, aki érvényes és a bírálati szempontokat figyelembe véve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be. A nyertes pályázóval a Kiíró Régiségvásár üzemeltetésére vonatkozóan szerződést köt.

5. Lényeges jogi tények:

A Régiségvásár üzemeltetése céljából hasznosítani kívánt vagyon közterületnek minősül. A közterületek használatáról szóló 29/2011 (X. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja szerint közterület-használati engedély kell beszerezni a közterület vásár céljára történő használata esetén. A Pályázat nyertesének a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megfelelően be kell szereznie a közterület-használati engedélyt, valamint a 29/2011 (X. 21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a közterület-használati díj és a közterület-használati óvadék tekintetében eljárni.

A Régiségvásár keretében folytatott kereskedelmi tevékenységre figyelemmel irányadóak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai. A nyertes pályázó az előbbiekben ismertetett jogszabályok alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez benyújtott vásárüzemeltetési engedély iránti kérelmet köteles benyújtani és vásárüzemeltetési tevékenységét kizárólag az engedély birtokában végezheti.

6. A pályázattal szemben támasztott tartalmi követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, adószámát, cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
 2. a Régiségvásár megvalósítását tartalmazó részletes leírást, benne a nyitva tartás tervezett idejét és a vásár működésének rendjét,
 3. az pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy kizárólag a jelen felhívásban meghatározott, a jogszabályi követelményeknek megfelelő tevékenységi köröket fogja működtetni,
 4. eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, vagy ezen iratok közjegyző által hitelesített másolatát,
 5. a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4) bekezdése szerinti biztonsági tervet,
 6. az pályázó nyilatkozatát arról, hogy a felhívásban foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és nyertessége esetén kötelezettséget vállal a vásár üzemeltetési szerződés megkötésére továbbá nyilatkozatát arról, miszerint tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttsége a Kiíró által – a pályázat eredménye tárgyában – történő döntéshozatalt követő 90 napig áll fenn,
 7. – gazdálkodó szervezet pályázó esetén – pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás, végrehajtás nincs folyamatban,
 8. nyilatkozatot arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

7. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

Beérkezési határidő: 2020. január 24. 12.00 óra

személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkárságán (3525 Miskolc, Városház tér 8. 1. emelet, 1078 szoba) vagy

postai úton a következő címre:          Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

 

8. Pályázatok bontásának ideje és helye:

2020. január 24. 12.30 óra

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

A pályázat bontása nyilvánosan, a Kiíró képviselőinek, a pályázók, illetve meghatalmazottai jelenlétében történik. A pályázat bontása alkalmával a jelenlévőkkel ismertetésre kerülnek a következő adatok: pályázó neve, székhelye.

 

9. Benyújtott pályázatokról való döntés: a benyújtott pályázatokról való döntésre a pályázatok beérkezését követő 60 napon belül kerül sor.

10. Egyéb információk:

 1. A pályázatot magyar nyelven, egy nyomtatott és egy – nem szerkeszthető formátumban – elektronikus, adathordozón (CD vagy DVD) rögzített példányban kell benyújtani, lezárt borítékban. A borítékon az alábbi szöveget kérjük feltüntetni:

„PÁLYÁZAT

MISKOLCI RÉGISÉGVÁSÁR

2020. január 24. 12.30 óráig

FELBONTANI TILOS!!!”

A pályázat benyújtható személyesen, közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkárságán (3525 Miskolc, Városház tér 8. 1. emelet, 1078 szoba) vagy

postai úton, a következő címre:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                                      3525 Miskolc, Városház tér 8.

Beérkezési határidő: 2020. január 24. 12.00 óra.

 

 1. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Közös pályázat benyújtásának lehetőségét a Kiíró kizárja.
 2. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen pályázati felhívást annak lejárati időpontjáig visszavonhatja, illetve felfüggesztheti.
 3. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.
 4. A pályázat érvénytelensége akkor áll be, ha az nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, a pályázó a lejárati határidőn túl nyújtja be az pályázatát.
 5. Kiíró fenntartja a pályázat – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánításához fűződő kizárólagos jogát. Az eljárás eredménytelen, ha a kitűzött benyújtási időpontig egyetlen pályázat sem érkezett be, vagy a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy a Kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.
 6. A pályázattal kapcsolatban további információt, felvilágosítást a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Osztályától (3525 Miskolc, Városház tér 8. tel.: 46/512-700) kérhetnek.

Miskolc, ………………….

                                                                                                          Veres Pál

                                                                                                      polgármester

Csatolmányok