Közérdekű 2022. augusztus 18.
Fémhulladékhasznosító telep előzetes vizsgálati eljárása

K Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

 

Ügy száma: BO/32/05078/2022.                         Iktatási száma: BO/32/05078-4/2022.

 

Kérelmező: SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B lph. 5/3.)

 

Ügy tárgya: Miskolc, Sajószigeti utca 6. és Sajószigeti utca 6/A., 4520/18 és 4520/17 helyrajzi számú telephelyén nem veszélyes fémhullladékok hasznosítása

 

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A SERENITY SOLUTION Kft., 4520/18 és 4520/17 helyrajzi számú, 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 6. és Sajószigeti utca 6/A telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési, továbbá veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenységet végez. A telephelyi hulladékkezelés célja a gyűjtött hulladékok anyagában történő újrahasznosítása minél nagyobb arányban. A fémhulladék hasznosításával (minősítésével) hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott anyagot minél szélesebb területen lehessen újrafelhasználni. A hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez a Társaság építeni kíván egy új tárolóhelyet, a hasznosított és a keletkezett hulladék alapanyagok tárolására.

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Miskolc

Az eljárás megindításának napja:                                          2022. augusztus 4.

Az eljárás ügyintézési határideje:                                           2022. szeptember 16.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve:               Gelencsér Kovács Ivett

Elérhetősége (e-mail):     komplex@borsod.gov.hu

 

Tájékoztatás az eljárásról

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B lph. 5/3.)  megbízásából eljáró
Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) 2022. augusztus 3. napján EPAPIR-20220803-259 számú kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Miskolc, Sajószigeti utca 6. és Sajószigeti utca 6/A., 4520/18 és 4520/17 helyrajzi számú telephelyén nem veszélyes fémhulladékok hasznosítására vonatkozóan.

 

Az eljárás során:

 1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
 2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a
  3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
 3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóság
  http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/05078/2022. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

 

 1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.

Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely –
a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

 1. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
 2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
 3. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

 

Miskolc, 2022. augusztus 10.

 

                                                                                             dr. Alakszai Zoltán

                                                                                                       főispán

                                                                                         nevében és megbízásából:

 

                                                                                                  Dudás Attila

                                                                                               koordináló ügyintéző