Városháza
Önkormányzat

Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Bazin Levente Dávid 

Képviselő tagok:

Barta Gábor 

Borkuti László Imre 

Deák-Bárdos Mihály 

Molnár Péter 

Pakusza Zoltán 

Szilágyi Szabolcs 

Nem képviselő tagok

Ardó Bence

Csabalik Zsuzsanna 

Eperjesi Erika 

Galambos Gábor Márton 

Kiss Tibor György 

Solymosi Árpád 

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű oktatási, nevelési intézmények létesítésére, működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat
 • a Közgyűlés hatáskörébe tartozó köznevelési, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,
 • a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat,
 • a város köznevelési és kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport programjait,
 • az Önkormányzat költségvetésének közneveléssel, kultúrával, turisztikával, ifjúsági és sport ügyekkel összefüggő részét,
 • a nevelési, kulturális és sport intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos testületi anyagokat, pályázatokat,
 • a közneveléssel, kultúrával, turisztikával, ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat,
 • a Közgyűlés által alapított díjak odaítélésére vonatkozó kuratóriumi javaslatokat,
 • az Önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét,
 • az önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű oktatási, nevelési intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,
 • a közterületek elnevezésére és köztéri alkotások elhelyezésére tett javaslatokat,
 • az Önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodások tervezetét.

Javaslatot tesz

 • a város kulturális és művészeti életével, valamint a turisztikai, ifjúsági és sporttal kapcsolatos tervek előkészítésére,
 • a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

Feltárja és egyezteti az iskolai oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúsággal és sporttal összefüggő városi érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.

Kezdeményezi az intézményhálózat városi érdekekhez igazodó kialakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában.

Segíti az ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

Közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős – a szakterületeket érintő – rendezvények előkészítésében.

Értékeli a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési-intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat.

Dönt a Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak odaítéléséről.

Dönt Miskolc város közigazgatási területén emléktáblák kihelyezésének engedélyezéséről.

Jóváhagyja az előadó-művészeti szervezetek beszámolóját és évadtervét.

Jóváhagyja a kulturális nonprofit gazdasági társaságok szakmai beszámolóját a közszolgáltatási szerződésben átvállalt közfeladatok teljesítéséről.

Egyetértés megadása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének azon pontjaihoz, amelyből az Önkormányzatnak többletkötelezettsége származik.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

 • Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között:
  • az idegenforgalmi ágazat rendelkezésére álló költségvetési forrás szakfeladatokra történő felosztásáról,
  • a sport pályázati önrész felosztásáról, támogatás odaítéléséről,
  • az oktatási funkción tervezett „Tanulók ösztöndíja” támogatás odaítéléséről,
 • Dönt a Kulturális Mecénási Alap és a Sport Mecénási Alap odaítéléséről,
 • Dönt az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról,
 • Jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai munkatervét, szakmai beszámolóját, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
 • Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.
 • Dönt pályázat kiírásáról a közgyűlés nevében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői állásainak betöltésére, és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
 • Dönt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, az adott nevelési évben indítható csoportok számáról, engedélyezi a maximális csoport átlaglétszámtól való eltérést, ha az nem jelent költségnövekedést és nem jár együtt az intézmények jellegének, alapfunkciójának megváltozásával, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
 • Jóváhagyja a Miskolci Települési Értéktár Bizottság beszámolóját.
 • Jóváhagyja a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány és a Szeleta Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek