Pályázat 2024. május 14.
Pályázati felhívás szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek 2024. évi támogatására

I. PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdésének c) pont cb) alpontja, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 2.4.3. pontja alapján pályázatot hirdet a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek 2024. évi támogatására.

 

II. TÁMOGATÓ, LEBONYOLÍTÓ

 

A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szociális és Köznevelési Osztály

 

III. TÁMOGATÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FORRÁS MEGNEVEZÉSE ÉS KERETÖSSZEGE

 

Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása előirányzat.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.853.330,- Ft.

 

IV. PÁLYÁZAT CÉLJA

 

 • Szociális, fogyatékosügyi feladatokat ellátó civil szervezetek, valamint nyugdíjas szervezetek működésének támogatása.
 • Elsősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató programok, munkanélküli problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan rászorultakat segítő programok szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

V. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 • A pályázók a támogatást működési költségeikre, pályázati önrészként és a pályázati kiírás IV. pontjában szereplő szakmai programokra igényelhetik.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIZÁRÓ OK

 

Támogatásra olyan miskolci székhelyű, Miskolc város közigazgatási határain belül működő – szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat ellátó – jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak, melyeknek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Továbbá az alábbi kritériumoknak megfelelő nyugdíjas szervezetek:

 1. Miskolc Megyei Jogú Városban működő, nyugdíjasokat tömörítő, érdekeiket képviselő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek, melyek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése.
 2. Miskolci székhelyű intézmények, amennyiben a pályázat céljának megfelelő tevékenységet is végeznek.

 

Nem pályázhat az a szervezet, amely a szociális feladatot ellátó civil szervezetek 2023. évi támogatására kiírt pályázaton elnyert pénzügyi támogatással a támogatási megállapodásban foglalt határidőig nem vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást a Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. Nem pályázhat továbbá olyan szervezet, mely nem tett eleget jogszabályban foglalt beszámolási kötelezettségének.

 

VI. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, JELLEGE

 

A pályázó által megpályázható támogatás maximális mértéke:

 • a szociális és fogyatékosügyi feladatot ellátó civil szervezetek esetén: 100.000 Ft,
 • nyugdíjas szervezetek esetén: 50.000 Ft

 

A támogatás jellege: vissza nem térítendő.

 

A támogatás intenzitása: 100 %, önrész biztosítása nem kötelező.

 

VII. PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött és a pályázó képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati adatlap, a pályázat szerinti támogatási cél ismertetését - maximum 5 oldal terjedelemben - tartalmazó írásbeli összefoglaló (pályázó szervezet tevékenységének rövid ismertetése, a pályázati program és a megvalósítás részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetés) és a pályázó szervezet alapszabálya, létesítő okirata vagy működése egyéb alapdokumentuma hitelesített másolatának benyújtásával lehet.

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok/mellékletek benyújtása kötelező:

 

 • bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi kivonat,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • számlavezető pénzintézettel kötött bankszámlaszerződés hiteles másolata,
 • köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás,
 • nyilatkozat önkormányzati támogatások elszámolásáról, miszerint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától korábban kapott támogatással kapcsolatosan a szervezetnek nincs lejárt határidejű elszámolási kötelezettsége.

 

VIII. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 

2024. június 7. 12.00 óra

 

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat).

A pályázatot (azaz a kitöltött és a képviseletre jogosult által aláírt pályázati adatlapot, pályázati program ismertetését, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) 1 eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2024. június 7. napján 12.00 óráig a pályázat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma legkésőbb 2024. június 7. napja.

 

A borítékra kérjük, írják rá:

 

PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS FELADATOT ELLÁTÓ CIVIL SZERVEZETEK ÉS

NYUGDÍJAS SZERVEZETEK

2024. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Köznevelési Osztály

Miskolc

Városház tér 8.

3525

 

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat:

 1. amelynek elbírálása nem tartozik a Bizottság hatáskörébe,
 2. amely elkésett, vagyis a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl került benyújtásra,
 3. amely hiányos, nem tartalmazza a kötelezően előírt mellékleteket,
 4. amennyiben nem az arra jogosult által került benyújtásra.

 

IX. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között keletkezett.

 

A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:

 • előadók-, szakmai közreműködők tiszteletdíja,
 • utazási-, szállítási-, szállásköltség,
 • programhoz kapcsolódó belépőjegyek,
 • csoportos étkezés (a támogatás a programhoz kötődő élelmiszer, készétel és meleg étel vásárlására igényelhető)
 • terem-, helyiség-, terület-, eszköz-, hangtechnika bérlés,
 • vizuális dokumentálás-, reklám- és népszerűsítés költsége,
 • közüzemi díjak (gáz, villamos energia, víz, csatornadíj, távfűtés),
 • működéshez szükséges tisztítószerek, nyomtatvány, irodaszer,
 • karbantartás, javítás költségei.

 

Támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 • beruházási, felújítási jellegű kiadások,
 • tárgyi eszközök,
 • személyi juttatások, bérjellegű költségek,
 • dohányáru, szeszesital beszerzése,
 • lejárt köztartozások teljesítése,
 • a pályázati programhoz nem kapcsolódó kiadások.

 

A pályázaton elnyert összeg felhasználása tekintetében a pályázót elszámolási kötelezettség terheli. A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szociális és Köznevelési Osztálya részére, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

 

X. PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSA, ÉRVÉNYTELENSÉGE

 

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amely hiányos, nem tartalmazza a kötelezően előírt mellékleteket.

 

A Bizottság érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha

 • az adatlap hiányosan került kitöltésre vagy hiányzik az aláírás,
 • bármely kötelezően csatolandó melléklet nem megfelelő,
 • a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
 • olyan pályázati cél megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből támogatás nem adható,
 • korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elfogadott elszámolása hiányzik,
 • valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
 • pályázónak köztartozása áll fenn,
 • a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

 

XI. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS

 

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
 • a pályázatot felfüggessze,
 • a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

 

A Bizottság döntéséről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

 

A támogatást elnyert pályázóval Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást köt a pályázati támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. A támogatott a támogatási összeget kizárólag a megállapodásban meghatározott módon és célra használhatja fel. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Bizottság egyetértésével és előzetes, írásbeli hozzájárulásával módosítható.

 

A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján a támogatási szerződés szerint.

 

XII. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:

 

Takács Andrea

E-mail: takacs.andrea@miskolc.hu

Telefon: 46/512-867

 

XIII. TÁJÉKOZTATÁS

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

 

Csatolmányok