Városháza
Adóügyek

Reklámhordozó utáni építményadó

2018. január 1-től az építményadó kötelezettség kiterjedt az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, 2020. július 15. napjával hatályát vesztette – többek között – a Htv. reklámhordozók építményadó-kötelezettségére vonatkozó:

  1. 11/A. §-a,
  2. 12/A. §-a,
  3. 14. § (5) bekezdése,
  4. 15/A. §-a és
  5. 16/A. §-a.

Fentiekre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosításra került

A reklámhordozó utáni adófizetési kötelezettségre vonatkozó hatályon kívül helyezett rendelkezések alapján, 2020.07.15. napjátón nem terheli építményadó kötelezettség a reklámhordozókat.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében:

reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati
felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A 2020.07.14. napjáig hatályos rendelkezésekben foglaltak szerint:

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

Az adó mértéke 12.000 Ft/m2/év.

A reklámhordozó tulajdonosának az adóév első napján a tulajdonában álló reklámhordozóról adatbejelentést kellett tennie. Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történt, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kellett megtennie.

Az adatbejelentés alapján az építményadót – ún. kivetéses adóként – önkormányzati adóhatóságunk határozatban írja elő.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

Űrlapok

A Reklámhordozó utáni építményadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

Adóügy

Építményadó

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 
Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes-e-fizetes linken érhető el.


Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon:  (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-17:30

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00 - 12:00