Városháza
Ügyintézés

Piacok fenntartóinak, vásárok rendezőinek, bevásárlóközpontok üzemeltetőinek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre, illetve bejelentés alapján indul.

Jogosultak köre

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló mód. 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Mit kell tennie

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet szükséges benyújtani, illetve a bejelentést megtenni.

Határidők

A helyi termelői piac fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatváltozást a nyilvántartáson átvezeti.

A vásár, piac, illetve bevásárlóközpont megszűnését a szolgáltatási törvény előírásai alapján be kell jelenteni a jegyző felé

Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárásban 20 nap, nyilvántartásba vételi eljárásban 15 nap

Benyújtandó dokumentumok

 • Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetéséről nyomtatvány
 • Kérelem vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására nyomtatvány

 

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 • a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
 • a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;
 • az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
 • a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
 • a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
 • a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, - feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a terület használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet, stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
 • a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;
 • a vásár, piac működésének rendjét;
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

A bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentést a bevásárlóközpont helye szerinti jegyző felé kell benyújtani, amely bejelentés tartalmazza:

 • a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 • az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a bevásárlóközpont elnevezését,
 • a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
 • a területhasználatának jogcímét,
 • a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,
 • az üzletek, más elárusítóhelyek számát.

A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerinti jegyző felé kell bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza:

 • a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 • az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
 • elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
 • a területhasználatának jogcímét,
 • a piac nyitva tartási idejét.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely a vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti.

A biztonsági terv tartalmazza:

 • a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 • szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

A vásár rendezését, piac tartását a vásár, piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

A vásár, illetve a piacüzemeltetési engedélyezési eljárásban a rendelet értelmében a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal szakhatóságként jár el.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásban foglalt adatokban történő változásról a fenntartó köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni, a jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

 

A jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát ezt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a fogyasztóvédelmi hatóság, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság, illetve a rendőrkapitányság részére.

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatváltozást a nyilvántartáson átvezeti.

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

 

A jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát ezt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a fővárosi és megyei Kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró Járási Hivatal, a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatal, az illetékes rendőrkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

A helyi termelői piac fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatváltozást a nyilvántartáson átvezeti.

A vásár, piac, illetve bevásárlóközpont megszűnését a szolgáltatási törvény előírásai alapján be kell jelenteni a jegyző felé.

A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére a rendeletben előírt feltételek meglétét a jegyző ellenőrzi.

Vonatkozó jogszabályok

55/2009.(III.13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről

Fogalmak

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§-ában meghatározottak szerint.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00