Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2022. február 25.
Tájékoztató a 2022. I. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) első félévre esedékes összegeit 2022. március 16. napjáig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről 2022. március elején kerülnek az adózók részére megküldésre (elektronikus és postai úton) azok az értesítések, amelyek a 2022. március 16-ig esedékessé váló, I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2022. február 24. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldésre kerülő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.-Ft-ot (késedelmi pótlék esetén 500.-Ft-ot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, és lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el, ezért a 2022. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről a NAV határozattal értesíti az adózókat, amelyhez kapcsolódóan a befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

Tovább tájékoztatás az alábbiakban érhető el:

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado/sms-ben-is-lehet-csekket-kerni-a-gepjarmuado-befizetesehez-februar-15-tol

https://minap.hu/cikk/tobbnyire-elektronikusan-erkeznek-gepjarmuadoval-kapcsolatos-iratok

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó (a továbbiakban: KKV) adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi iparűzési adó egy százalékkal történő megállapítása.

Azon KKV adóalanyok esetén, aki/amely 2021. február 25. napjáig benyújtotta az önkormányzati adóhatósághoz nyilatkozatát (feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre), a kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

A feltételeknek megfelelő, azon adóalany esetében, aki/amely a 2021. évben nem nyújtotta be nyilatkozatát, akkor alkalmazható a 2022. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, amennyiben a vállalkozó 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a KKV adóalanyok iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A törvényben foglalt adócsökkentő intézkedések állami támogatásnak minősülnek. A támogatás fentiek szerinti jogi aktusokkal való összeegyeztethetőségének részletszabályait a Htv. 51/N. §-a foglalja magába.

A Nyilatkozatok a 2022. évi iparűzési adóelőleg-fizetésről és a 2022. évi iparűzési adóelőny átmeneti támogatásként való igénybevételéről szóló (22NYHIPA) nyomtatvány kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozatokat az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                               Adó Osztály