Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2020. szeptember 23.
Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelkezéseiről.

Tisztelt Adózók!

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 33. § (4) bekezdése alapján, az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az (5) bekezdésben foglaltak szerint, ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Ezekkel összefüggésben a Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának szakmai tájékoztatása alapján az alábbiakat tesszük közzé.

1. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

a) Éves és soron kívüli adóbevallás-benyújtás

A Törvény 33. § (4) bekezdése lehetővé teszi az iparűzési adó alanya számára, hogy ha az éves és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási kötelezettsége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes, akkor azt, illetve az ezzel egyidejű adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az adóbevallás-benyújtási kötelezettségre és az azzal együtt teljesítendő adó (bevallással elszámolandó adó) megfizetésére vonatkozó 2020. szeptember 30-ai határnap irányadó valamennyi olyan adóalany esetén, amelynek/akinek 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között lenne esedékes az éves vagy soron kívüli adóbevallás benyújtása.

A bevallással elszámolt fizetendő adóra vonatkozó adófizetési kötelezettség abban az esetben is halasztható 2020. szeptember 30-ig, ha az adóalany 2020-ban – akár 2020. május 31-e előtt – már benyújtotta bevallását.

Fontos összefüggés, hogy a bevallási és az azzal egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség elhalasztásának elsődleges célja az adózók jelenlegi (gazdasági) nehézségeinek a megkönnyítése. Erre figyelemmel a fenti speciális szabály alapján az adó alanyának arra is lehetősége van, hogy bevallási kötelezettségét a törvényi szabályok szerinti határidőben teljesítse, de adófizetési kötelezettségét halassza. Az is lehetséges, hogy az adófizetési kötelezettségét az adó alanya – az egyébként már a törvényi szabályok szerinti bevallási határidőn túl teljesített – bevallás-benyújtása napjához képest is később teljesítse.

Más szóval, ha az adózó az adóbevallását már benyújtotta, vagy a bevallás-benyújtásra előírt határnapot követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtja be, akkor adóját ne az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (naptári évvel egyező üzleti éves vállalkozó esetén 2020. május 31-ig) fizethesse meg pótlékmentesen, hanem legkésőbb 2020. szeptember 30-án.

A naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetében természetesen csak akkor módosul a bevallási (és adófizetési) határidő az adott adózóra az általános szabályok szerint irányadó határnapról 2020. szeptember 30-ára, ha az éves vagy soron kívüli adóbevallási és adófizetési kötelezettségük 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esik.

Amennyiben a vállalkozónak az általa benyújtott bevallás alapján adó-visszatérítési igénye keletkezik (az adóévi bevallott adó kisebb, mint az adóévi adóelőleg és az esetleges adóelőleg-kiegészítés összege), azt az adóhatóság – a törvényi feltételek fennállása esetén – az adóvisszatérítési kérelem (adóbevallás) beérkezésétől, de leghamarabb az eredeti, törvényi esedékességtől számított 30 napon belül köteles teljesíteni.

b) Iparűzési adóelőleg-bevallás, adóelőleg-fizetés, adóelőleg-kiegészítés

A Törvény 33. § (5) bekezdése alapján, amennyiben az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

Az említett „előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-összeg” a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőleg-fizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

Ha a vállalkozó az adóbevallását és adóelőleg-bevallását nem nyújtotta be 2020. szeptember 15-ig, akkor esetében az (5) bekezdés szerinti előleget bevallott adóelőlegnek kell tekinteni. Ezért ezen előleg-összeg mérséklésére annak esedékessége előtt volt lehetőség. A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallásának 2020. szeptember 15-ét követően való benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (esetében már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallania (a bevallásban feltüntetnie).

Amennyiben a naptári évvel egyező adóéves vállalkozó 2020. szeptember 15-ig benyújtotta a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallását), akkor neki a törvényi (azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglalt) szabályok szerint kellett megállapítani és bevallani az adóelőleg összegét.

A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

A vonatkozó jogszabályok szerint, amennyiben adózó 2020. szeptember 15. napjával bezárólag 2019. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallási és ezzel egyidejűleg előleg-bevallási kötelezettségét nem teljesítette, akkor az adózónak 2020. szeptember 15-én, minden esetben meg kell fizetni a 2020. március 15-i részlettel azonos összegű adóelőleg-részletet. Ennek a jogalapját (kötelezettségét) a hivatkozott Törvény rendelkezései biztosítják. Ha az adózó az így fizetett összegről később ad bevallást, akkor abban – értelemszerűen – az esedékességkor megfizetett, fizetendő, Törvény szerinti előleg-összeget (2020. március 15-i részlet) kell utólag feltüntetni.

 

                                                                                   Miskolc Megyei Jogú Város
                                                                                    Polgármesteri Hivatala
                                                                                  Adó Osztály