Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2021. május 17.
Tájékoztatás a 2020. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának és az iparűzési adó megfizetésének szabályairól

 

A 2020. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának, valamint az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségnek, továbbá a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás nyújtási kötelezettségnek a határideje 2021. május 31. napja.

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Az adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben rögzített szabályok alapján teljesítendő.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

  • A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
  • A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, abban az esetben, amennyiben a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tett. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fentiekre tekintettel, a mikro-, kis- és középvállalkozásként benyújtandó 2020. adóévi helyi iparűzési adóbevallásban az előlegfizetési időszakra vonatkozó adóelőlegek esetén az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel (2 %) számított előleg-összeget kell bevallani 2021-re és 2022-re, tehát semmiféle mérték-korrekcióra nincs szükség. A 2021. szeptemberi adóelőleget az eredeti szabályok szerint kell bevallani.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete iparűzési adó beszedési alszámla 10700086-42689106-52100008 javára kell megfizetni.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály