Koronavírus 2020. május 25.
Rendkívüli szünet megszüntetése bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben

Ikt.sz.: 901.820-14/2020.                                

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1), (2) és (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

 

Eljáró hatóság:                                 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Az ügy tárgya:                                   Rendkívüli szünet megszüntetése bölcsődei és óvodai ellátást
                                                            biztosító intézményekben

Az ügy iktatási száma:                     901.820-13/2020.

A közhírré tétel időpontja:               2020. május 25.

 

A fenti határozat rendelkező részéről, valamint indokolásának kivonatáról az alábbi tájékoztatást adom:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 19. § (1) bekezdésében, továbbá az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva, az óvodák és a bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020.(V.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében 2020. május 25. napjával, a 901.820-5/2020. számú határozatommal elrendelt rendkívüli szünetet megszüntetem.

Miskolc Megyei Jogú Város területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények 2020. május 25-től a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

Elrendelem a döntésem azonnali végrehajtását, valamint közhírré tételét.

Határozatom ellen a közléstől számított tizenöt napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1.), de Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtott 5.000.-forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

 

I N D O K O L Á S

 

Magyarország Alaptörvénye 53. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az élet- és a vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében 2020. április 2. napjától visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 19. § (1) bekezdése értelmében a polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el. Az elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozataik ellen fellebbezésnek van helye.

Fentiek alapján döntöttem Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények esetében 2020. május 25. napjával a rendkívüli szünet megszüntetéséről.

A döntést tartalmazó határozat megtekinthető Miskolc Megyei Jogú Város honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal (3525 Miskolc, Városház tér 8.) hirdetőtábláján.

 

Miskolc, 2020. május 25.

 

Csatolmányok