Koronavírus 2020. április 03.
Rendkívüli szünet elrendelése bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1), (2) és (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság:                                 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Az ügy tárgya:                                  Rendkívüli szünet elrendelése bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben

Az ügy iktatási száma:                     901.820-5/2020.

A közhírré tétel időpontja:               2020. április 2.

 

A fenti határozat rendelkező részéről, valamint indokolásának kivonatáról az alábbi tájékoztatást adom:

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében 2020. április 2. napjától (csütörtöktől) visszavonásig rendkívüli szünetet rendelek el.

A rendkívüli szünet időtartama alatt a bölcsődei és óvodai ellátást nyújtó intézményeknek szülői igény esetén biztosítani kell azon gyermekek kiscsoportos napközbeni felügyeletét, akiknek otthoni felügyelete nem megoldható. Az ügyeleti ellátás és az étkeztetés megszervezéséről a fenntartók saját hatáskörben intézkednek.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében a gyermekek napközbeni felügyeletére és a közétkeztetés igénybevételére a rendkívüli szünet időtartamára az alábbi önkormányzati fenntartású ügyeletes intézményeket jelölöm ki:

Bölcsődék esetében:

  1. Dobó Katica Bölcsőde 3530 Miskolc, Hadirokkantak utca 26.

(Elérhetőség: dobo.katica@meszegyi.hu; Tel.: 46/326-894; 70/708-2767)

  1. Diósgyőri Bölcsőde 3535 Miskolc, Kuruc utca 65/A.

(Elérhetőség: diosgyori@meszegyi.hu; Tel.: 46/370-271; 20/661-7009)

Óvodák esetében:

  1. Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodája 3531 Miskolc, Bársony János utca 37.

(Elérhetőség: ovodabarsony@gmail.com; Tel.: 46/509-856; 70/944-0091 vagy szazszorszep.miskolc@gmail.com; Tel.: 46/412-965; 30/638-2779)

Ügyeleti körzet: Belváros – Vologda városrész – Jókai-lakótelep – Selyemrét –Szentpéteri kapu – Martin-kertváros

  1. Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorantffy Zsuzsanna Tagóvodája 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca 28.

(Elérhetőség: lorantffyovi@gmail.com; Tel.: 46/370-327; 30/661-6770)

Ügyeleti körzet: Diósgyőr – Pereces – Bulgárföld – Győri kapu

  1. Miskolci Avastetői Óvoda Leszih Andor úti Tagóvodája 3524 Miskolc, Leszih Andor utca 6.

(Elérhetőség: leszihovi@gmail.com; Tel.: 46/304-919; 30/490-1551)

Ügyeleti körzet: Avas városrész – Tapolca – Görömböly – Középszer – Petneházy városrész

Elrendelem a döntésem azonnali végrehajtását, valamint közhírré tételét.

A határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1.), de Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtott 5.000.-forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 53. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-ának felhatalmazása alapján a 901.820-2/2020. számú határozatommal 2020. március 16. napjától visszavonásig rendkívüli szünet elrendelésére került sor Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben.

Az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése szerint a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet a hatályba lépését követő 15. napon hatályát vesztette, így az annak felhatalmazása alapján kiadott polgármesteri határozat is azzal egyidejűleg érvényét vesztette.

Magyarország Alaptörvénye 53. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A 2020. április 2. napján hatályba lépő Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 19. § (1) bekezdése értelmében a polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el. Az elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozataik ellen fellebbezésnek van helye.

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében 2020. április 2. napjától visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el.

 

 

Csatolmányok