Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. december 30.
Pályázati kiírás ügyvezetői tisztség betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdése, valamint

az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és

a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelően,

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bek. a) pontja szerint a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva

pályázatot hirdet a

 

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
munkáltató vezetője (a továbbiakban: vezető) munkakörének, ügyvezetői tisztségének

betöltésére

 

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné utca 1.) (a továbbiakban: Nemzeti Színház) 2012. február 16-tól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik. A Nemzeti Színház az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-a szerint minősített nemzeti előadó-művészeti szervezet.

 

A Nemzeti Színház feladata: igényes előadó-művészeti alkotások létrehozása és bemutatása a társadalom kulturális, szellemi állapotának, az anyanyelvi kultúrának, a társadalmi önismeretnek és szolidaritásnak ápolása és fejlesztése érdekében, elősegítve az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális értékek közkinccsé tételét.

Az ügyvezető a Nemzeti Színházat egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

 

A gazdálkodás főbb mutatói:

2023. évi költségvetési előirányzat: adatok ezer forintban

 

Nettó árbevétele:

              275 500

E Ft

Aktivált saját teljesítmények:

  85 000

E Ft

Egyéb bevételek:

           1 687 905

E Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

      500 

E Ft

Bevételek összesen:

2 048 905

E Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

   648 439

E Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

1 334 966

E Ft

Értékcsökkenési leírás:

     65 000

E Ft

Egyéb ráfordítás:

         0

E Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

          500

E Ft

Ráfordítások összesen:

2 048 905

E Ft

Adózás előtti eredmény:

              0

E Ft

 

A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak létszáma:   290 fő

Megbízási, vállalkozási jogviszonyban állók létszáma:                27 fő

 

A vezetői munkakör és az ügyvezetői tisztség betöltése 2025. február 1. napjától 2030. január 31. napjáig fennálló öt éves határozott időre szóló munkaviszony keretében történik. Az ügyvezető (vezető) jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel alkalmazandók. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkába lépés napja: 2025. február 1.

 

Az ügyvezető (vezető) feladatai:

A Színház művészeti programjának részletes kidolgozása az alábbi szempontok alapján:

 • elsősorban klasszikus és kortárs magyar művek bemutatása;
 • színvonalas világirodalmi művek bemutatása;
 • a színház közönségének megtartására és új közönségrétegek bevonására irányuló műsorpolitika kialakítása;
 • a repertoár műfaji sokszínűségének megőrzése;
 • helyet adni kísérletező jellegű előadásoknak;
 • valamennyi korosztály megszólítása, különös tekintettel a fiatalok színházi nevelésére, gyermekeknek szóló művek színpadra állítása;
 • együttműködés határon túli rendezőkkel;
 • anyanyelvünk ápolása.

A betöltendő pozícióval járó feladatok:

 • az alapító okiratban, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint az állammal megkötött közszolgáltatási szerződésekben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása;
 • a Nemzeti Színház eredményes működtetése;
 • üzleti terv kidolgozása;
 • beszámolás a társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében;
 • külső források, szponzorok bevonása a Nemzeti Színház működtetésébe;
 • eredményes marketing tevékenység folytatása.

További kiemelt feladatai:

 • a művészeti évadokra szólóan elkészített tervek alapján a miskolci színjátszás hagyományainak megőrzése és ápolása;
 • a Nemzeti Színház közönségkapcsolatainak ápolása, törekedve a látogatottság növelésére;
 • a Nemzeti Színház művészeti munkájában rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása, művészeti sikerekkel hozzájárulás Miskolc kulturális ismertségének és elismertségének további növeléséhez;
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésére közreműködés Miskolc város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában;
 • együttműködés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Kulturális és Sport Osztályával;
 • az önkormányzattal közös, illetve egyeztetett együttműködés hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel;
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére;
 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás;
 • jó kapcsolatok ápolása a magyar színházi élet meghatározó szereplőivel, nemzetközi szinten eredményes és tartós művészi kapcsolatteremtés;
 • a Nemzeti Színház jelenlegi besorolási – nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet – feltételeinek teljesítése.

 

Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetési módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények:

 

 • A hatályos jogszabályok, az intézmény alapító okirata és szabályzatai, továbbá a Nemzeti Színház és az Kulturális és Innovációs Minisztérium között megkötött közszolgáltatási szerződésben, továbbá a Nemzeti Színház és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal összhangban irányítja és koordinálja az intézményt.
 • Olyan intézményi stratégiát alkot, amely összhangban áll Miskolc kulturális életét megújító elképzeléseivel, melynek keretében biztosított a folyamatos együttműködés a városi partnerintézményekkel és nemzetközi téren is erősíti a város kulturális pozícióját.
 • A vonatkozó jogszabályok szerint, a költségvetési támogatások felhasználásával, valamint saját (működési) bevételei szinten tartása mellett működteti az intézményt.

 

A vezetői munkakör, ügyvezetői tisztség betöltésének feltételei:

1./Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a alapján a vezető munkakörének ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy bízható meg.

 

Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség.

 

Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.

 

Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.

 

A jogszabály által előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól

 1. a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített,
 2. a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett

személy mentesül.

 

2./ Cselekvőképesség

 

3./ Büntetlen előélet, nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt.

 

4./ A vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok.

 

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és
 • legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

 

Javadalmazás

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései, valamint az Emtv.-ben foglaltak az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a 2023. évi támogatás várható mértékét figyelembe vevő, öt színházi évadra vonatkozó részletes üzleti tervet, ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források növelésének lehetőségét, a tervezett és várható támogatásokat, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket;
 • a pályázó által megvalósítani kívánt, a betöltött vezetői munkakör időtartamára szóló művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós tervet;
 • a pályázó személyes motivációját, a Nemzeti Színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit;
 • a Nemzeti Színház adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzelését a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját;
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket;
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

 

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a részletes szakmai önéletrajzot;
 • a szakmai gyakorlat / vezetői gyakorlat igazolását;
 • a szakirányú felsőfokú végzettséget, szakképzettséget és egyéb képzettséget, illetve jogszabály által előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alóli mentesítést tanúsító okiratok másolatait (az eredeti vagy hitelesített másolati példányt a pályázó a Szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni);
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdései szerinti feltételek igazolásáról, vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
  • az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
  • megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a vezető tisztségviselőkkel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok, melynek keretében köteles nyilatkozni különösen arról, hogy:
   • megfelel a Ptk. 3:22. § (1) bekezdése szerinti követelménynek;
   • a Ptk. 3:115. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
   • nem áll cégbíróság által vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltást kimondó határozat hatálya alatt;
   • nem esik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben vezető tisztségviselővel szemben meghatározott kizáró okok alá;
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;
  • sikeres pályázat esetén a pályázat nyilvánossá tételéhez való hozzájárulást megadja;
  • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

 

A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint egységes, a Nemzeti Színház gazdálkodási, munkáltatói és működési adatait tartalmazó pályázati dokumentációt biztosít, amely tartalmazza a társaság:

 • Alapító Okiratát
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok)

 

Pályázati információ Skurekné dr. Tóth Adél intézményvezetői és jogi ügyintézőtől kérhető hivatali időben személyesen, ill. a +36 46/512-700/27-69-es telefonszámon.

 

Benyújtási határidő:

A pályázati felhívásnak az kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján való megjelenést követő 30 munkanapon belül.

 

A pályázati felhívás közzététele:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján

https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium,

valamint

Miskolc város honlapján

http://www.miskolc.hu/

történik.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.) zárt borítékban „Pályázat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. munkáltató vezetője munkakörére, ügyvezetői tisztségére” megjelöléssel, 2 egyező papír alapú példányban és ezzel egyidejűleg 1 pld. elektronikus adathordozón kell benyújtani. Tértivevényes postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet. Személyes leadásra a Humánerőforrás Osztályon van lehetőség hivatali időben.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A pályázatokat a benyújtási határidőt követően a Korm. rendelet 4. §-a alapján létrehozott szakmai bizottság, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vélemények ismeretében a következő ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásáról a Közgyűlés döntését követően kap értesítést a pályázó.

 

Sikertelen pályázat esetén a pályázati anyagot a kiíró a pályázó részére visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó azt nem veszi át, úgy a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésére hivatkozással megsemmisíti.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa és a Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az eredménytelenségről szóló döntéstől számított hatvan napon belül új pályázatot írjon ki.

 

 

 

Csatolmányok