Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 20. • Lejárt
Pályázati kiírás intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A munkáltató megnevezése:

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény

A vezetői beosztás megnevezése:

intézményvezető (magasabb vezető)

A betöltendő közalkalmazotti munkakör megnevezése:

óvodapedagógus

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 09. 01. - 2028.07.31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladatait és felelősségi körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (2) bekezdése állapítja meg. Az óvodavezető feladatai elvégzése, ill. az intézmény vezetéséhez kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek

 • Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.
 • A Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
 1. az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség,
 2. pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 3. legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 4. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja (vezetési program),
 • a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
 • érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány közalkalmazottak részére, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:
 1. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 2. nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
 3. nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 4. nem áll fenn vele szemben Kjt. 41. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, valamint az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. nappal tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skurekné dr. Tóth Adél nyújt a +36-46/512-769-es telefonszámon. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás dátuma (postai bélyegző) számít.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére 2 papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és 1 elektronikus adathordozón lévő pályázat megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400115/2023., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Intézményvezető”
 • Személyesen: Molnárné Palotai Marianna osztályvezetőnél, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánerőforrás Osztály (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-788

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Kjt, az Nkt, a Korm. rendelet, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete szerinti eljárási rend szerinti történik. A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményét is figyelembe véve dönt. Az intézményvezetői beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén a pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki, próbaidő kikötésére egyebekben a Kjt. 21/A. § ill. a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszeren

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu oldalon olvasható.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető.

Csatolmányok