Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2019. január 17. • Lejárt
Pályázati kiírás intézményvezető beosztás ellátására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet a

Miskolci Diósgyőri Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A munkáltató megnevezése:

Miskolci Diósgyőri Óvoda

A vezetői beosztás megnevezése:

óvodavezető (magasabb vezető)

A betöltendő közalkalmazotti munkakör megnevezése:

óvodapedagógus

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 1. napjától – 2024. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

3534 Miskolc, Árpád út 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
 • a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. nappal tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt a +36-46/512-788-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére 2 papíralapú és 1 elektronikus adathordozón lévő pályázat megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 809.208/2018., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Intézményvezető”
 • Személyesen: Molnárné Palotai Mariann csoportvezetőnél, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyző Kabinet HR Csoport (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-788

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A vezetési programot a Korm. rendelet alapján a nevelőtestület véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága valamint az Nkt., a Korm. rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt. A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. § ill. a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban, illetve elektronikus adathordozón kell benyújtani.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.