Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. október 05.
Pályázat régészeti és műemléki ügyekért felelős igazgatóhelyettes munkakör betöltésére (Herman Ottó Múzeum)

A Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.) álláspályázatot hirdet

 

régészeti és műemléki ügyekért felelős igazgatóhelyettes

(magasabb vezető)

 

munkakör betöltésére

 

Jogviszony jellege: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony

 

Munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2024. január 1-től 2028. december 31-ig szól

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

 

A munkavégzés helye: Herman Ottó Múzeum székhelye, tagintézményei és telephelyei (Székhelye: 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.)

 

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítása megegyezés alapján történik, melyhez a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakörbe tartozó és a vezetői feladatokkal járó lényeges feladatok:

A Herman Ottó Múzeum, mint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén illetékes vármegyei hatókörű városi múzeum régészeti tevékenységének magasabb vezetői szinten történő irányítása, a múzeumigazgató helyettesítése és feladatköreinek ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel. Az érintett beruházókkal, önkormányzatokkal előzetes tárgyalások folytatása a múzeum illetékességi körébe tartozó terület megelőző feltárásaihoz kapcsolódóan. A megelőző régészeti feltárások kereteit meghatározó szerződések előkészítése, koordinálása, ásatásokhoz kapcsolódó előkészítő feldolgozó munkák irányítása.

 

Pályázati feltételek:

 • régész felsőfokú (egyetemi) végzettség, MA vagy osztatlan képzésben megszerzett oklevél;
 • muzeális intézményben szerzett vezetői gyakorlat (legalább 5 év);
 • végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai tapasztalat (legalább 10 év);
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése - kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik - vagy nyilatkozik, hogy a megbízást követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség;
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány;
 • büntetlen előélet;
 • „B” kategóriás jogosítvány.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság;
 • szorgalmas, igényes munkavégzés;
 • jó problémamegoldó készség, rugalmasság, kreativitás;
 • pontos, precíz, önálló és csapatmunkára való alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD fokozat régészet és/vagy történelem területén;
 • muzeális intézményben régészeti területen szerzett vezetői gyakorlat (legalább 5 év);
 • régészeti informatikai programok ismerete;
 • megelőző régészeti feltárásokon szerzett projektvezetői tapasztalat (legalább 5 év);
 • állandó miskolci lakóhely.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) másolatai (az eredeti okiratokat a meghallgatás során be kell mutatni);
 • a vezetői tevékenységre vonatkozó szakmai elképzelései (maximum 30.000 karakter szóközökkel);
 • tudományos publikációk jegyzéke;
 • szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása munkáltató által;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevő bírálók megismerhessék, és abba betekinthessenek;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat, vagy a képzés teljesítéséről szóló igazolás másolata (39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt eseteket kivéve);
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok hiányáról.

 

A jelentkezés módja:

 • Személyesen: a pályázatot zárt borítékban a „Herman Ottó Múzeum régészeti igazgatóhelyettes pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Herman Ottó Múzeum igazgatója részére hivatali munkaidőben (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.).
 • Postai úton: a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Herman Ottó Múzeum régészeti igazgatóhelyettes pályázat” megjelölést.

 

További tájékoztatás kérhető Dr. Szolyák Péter igazgatótól a 06/70/617-3901 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott,- az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. Meghallgatás esetén annak dátuma: 2023. november 27. A pályázó megbízásához az intézmény fenntartójának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. november 30.

 

A munkakör betöltése megkezdésének időpontja: 2024. január 1.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: A Herman Ottó Múzeum honlapja, 2023. október 5.

Miskolc Megyei Jogú Város honlapja, 2023. október 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5.§. e, pontja alapján a munkaviszony befejező időpontját követően a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a régészeti igazgatóhelyettes munkakört betöltő pályázó számára a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit.

 

Adatkezelési tájékoztatás:

A NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) álláspontja szerint, a 2006. évi, a munkahelyi adatkezelésről szóló iránymutatás értelmében a sikertelen pályázók anyagait törölni kell, azokat a munkáltató – adatkezelési cél hiányában – nem kezelheti tovább. Ezért a beérkezett dokumentumokat – kérés esetén – postai úton visszaküldjük.

 

Csatolmányok