Közérdekű 2022. március 18. • Lejárt
Óvodai beiratkozás a miskolci önkormányzati fenntartású óvodákba a 2022/2023. nevelési évre

HIRDETMÉNY

a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény székhely óvodájába és tagóvodáiba a 2022/2023-as nevelési évre az

 

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a következő időpontokban történik:

 

2022. április 26. kedd, 8.00 óra -17.30 óra

2022. április 27. szerda, 8.00 óra -17.30 óra

2022. április 28. csütörtök, 8.00 óra -17.30 óra

 

 

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))

 

  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodák kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint Miskolc város honlapján, a www.miskolc.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

 

Beiratkozáskor a szülő vigye magával

 

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • óvodai jelentkezési lapot (Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető Miskolc város honlapjáról (www.miskolc.hu).)
  • A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha
  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású,

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. (Nkt. 92. §)

 

Miskolcon a szülőknek a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mint székhely óvoda és annak 31 tagóvodája közül három óvodát van lehetőségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy munkahelyhez közeli intézmény.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2022. május 28. (Rendelet 20. § (1a) h.)

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani (Nkt. 47. § (1)).

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével (Nkt. 47. § (2)).

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált óvodai nevelés, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény székhely óvodájában és valamennyi tagóvodájában az alapító okirat szerint folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat.

 

Nemzetiségi óvodai nevelés a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Szlovák Nemzetiségi Tagóvodájában (3511 Bükkszentlászló, Fő u. 103.) vehető igénybe.

 

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

 

Nkt. 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama 50 nap.

 

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév április 15. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, 3 éves kort betöltött, valamint a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betöltő gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. (Rendelet 20. § (2c)).

 

 

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

 

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

 

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

 

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

 

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (Nkt. 38. § (3)).

Csatolmányok