Pályázat 2020. december 02.
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló használt gépjármű értékesítése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

Tárgy: „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló használt gépjármű értékesítése”

 

 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, és elektronikus levelezési címe (e-mail):

Név: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Képviseli: Dr. Ignácz Dávid jegyző

Kapcsolattartó:

Név: Demeter Attila osztályvezető, Üzemeltetési és Szervezési Osztály

Tel: +36-30/299-2233

E-mail cím: demeter.attila@miskolc.hu

 

 1. Pályázat célja és az értékesítendő vagyontárgy megjelölése:

Ajánlatkérő pályázatot hirdet az alábbi gépjármű értékesítése céljából:

SKODA SUPERB L&K 2.0 TDI

Rendszáma: PEY-371

Színe: Feketemágia gyöngyház, ülések: bézs/elefántcsont

Gyártási év: 2017.

Futásteljesítmény: 101935 km

Az értékesítendő gépjármű egyéb műszaki paramétereit a pályázati felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.

      

 1. A pályáztatás típusa: Egyfordulós nyilvános pályázat.

 

 

 1. A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtására biztosított határidő: 2021. január hó 11. nap (hétfő), 16.00 óra

Az Ajánlatkérő a fenti határidő letelte előtt bármikor jogosult módosítani, ill. visszavonni a pályázati felhívást.

A kézbesítésből származó bárminemű késedelemért az Ajánlattevőt terheli a felelősség. Az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlatot határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig megfelelően, megnyithatóan és olvashatóan megérkezik az Ajánlatkérő megadott elektronikus elérhetőségére. A Pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség, kockázat a Pályázót terheli.

Az ajánlattételi határidő időpontjában ajánlati kötöttség jön létre, a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlati kötöttség esetleges meghosszabbítására, amelyre adott esetben külön, az eredeti ajánlati kötöttség lejártát megelőzően írásban kéri fel a pályázókat.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

Pályázónak a jelen pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az eljárás nyelve magyar.

Alternatív (többváltozatú) ill. feltételes pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Az ajánlattevők ajánlataikat papír alapon cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban ‒ ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva ‒ kötelesek az ajánlatok benyújtására IV. pont szerint nyitva álló határidőben, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján az alábbi helyszínen benyújtani:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
3525 Miskolc, Városház tér 8.
I. udvar I. emelet
Átvevő: Kalas Tímea jegyzői titkársági ügyintéző

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal - ingatlan adásvételére vonatkozó meghatalmazás esetén közokirattal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirattal - igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti Pályázati adatlapot és a hozzá tartozó egyéb dokumentumokat, egy elektronikus példányban elektronikus úton nyújtsák be az ajánlattevők a következő e-mail címre: jegyzo@miskolc.hu

 

 1. A pályázat érvényességi feltétele:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati eljárásban nem vehet részt olyan ajánlattevő, amely/aki

 1. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti szerint lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy
 2. a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

A fenti kizáró okok hiányáról a Pályázó köteles nyilatkozni a pályázatában. Az a) pont szerint érintett személy a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Felhívom a Pályázók tisztelt figyelmét arra, hogy a tárgyi gépjármű Ajánlatkérő által meghatározott minimál ára: 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint. A Pályázók részéről kizárólag ezen minimális árat elérő vagy ezt meghaladó mértékű pályázat nyújtható be, a minimális árat el nem érő pályázatot az Ajánlatkérő minden további vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban, és a jogszabályokban foglaltaknak.

 

 1.  Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni szemle:

 

1.) Kiegészítő tájékoztatás

Bármely pályázó jogosult a megfelelő ajánlattétel érdekében írásban kiegészítő tájékoztatást kérni Ajánlatkérőtől.

Kiegészítő tájékoztatás iránti kérést kizárólag írásban, a jegyzo@miskolc.hu elérhetőségre történő megküldéssel lehet kérni. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérést legkésőbb 2021. január 8. napjáig (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani, ezen határidőt követően benyújtott kérdéseket Ajánlatkérő nem köteles megválaszolni.

A fenti határidőig benyújtott valamennyi kérdésre a válaszokat Ajánlatkérő egyben válaszolja meg, a fenti határidőt követő legkésőbb 5 munkanapon belül, amelyet nyilvánosan közzétesz honlapján.

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy szóbeli (személyes, vagy telefonos) tájékoztatásra, illetve információnyújtásra – az esélyegyenlőség elvére tekintettel – az eljárásban nincs lehetőség, az ilyen igényeket Ajánlatkérő elutasítja.

 

2.) Helyszíni szemle

A gépjármű megtekintésének időpontja: 2021. január 6. napján (szerda) 8.00 órától 8.30 óráig, illetve 16.30 órától 17.00 óráig.

Helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Hunyadi utca felőli bejárat előtti terület.

Ajánlatkérő kizárólag a fenti időpontokban biztosítja a gépjármű megtekintését.

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Ha az Ajánlatkérő megállapítása szerint a pályázó az ajánlata lényegét nem érintő, formai okból hibás (hiányos) ajánlatot nyújtott be, önként vagy az Ajánlatkérő felhívására legfeljebb öt napon belül pótolhatja a hiányokat.

Az Ajánlatkérő a legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázatot benyújtó Pályázóval köt használt gépjármű adásvételi szerződést. Amennyiben a pályázatok értékelése során megállapításra kerül, hogy kettő vagy több pályázó legmagasabbnak minősülő ajánlata összegszerűen megegyezik, az érvényes pályázók részvételi lehetőségének biztosításával egyfordulóst tárgyalást kell tartani.

Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy a Pályázati Felhívást indokolás nélkül visszavonja, az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően módosítsa, vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

      

 1. Tájékoztatás a pályázat eredményéről:

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. Az elbírálási határidőt az Ajánlatkérő 1 alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket tájékoztatja.

Az Ajánlatkérő a pályázat eredményét az elbírálást követő 5 munkanapon belül írásban, elektronikus úton közli valamennyi Pályázóval, illetve közzéteszi a honlapján.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, ha:

- a nyertes Pályázó bármilyen okból visszalépés, vagy

- ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy

- a szerződés aláírását követően a nyertes a szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti és ezért az Ajánlatkérő elállt

- vagy a Felek megszüntették vagy felbontották.

Az eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha

a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

c) az Ajánlatkérő az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rend. 42. § (4) bekezdésében megjelölt okból az eljárás érvénytelenítéséről döntött,

d) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.

 

 1. Szerződéskötés tervezett időpontja:

A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb hatvan napon belül kell megkötni.

 

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő, mint eladó a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a vonatkozó számlát a nyertes ajánlattevő, mint Vevő részére. Vevő a vételárat 15 munkanapon belül, átutalással köteles megfizetni az Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett elkülönített bankszámlaszámára: 10700086-66493831-51100005.  A vételár részletekben történő megfizetésére nincs lehetőség, kizárólag egy összegben teljesíthető. A vételár teljes összegének Ajánlatkérő számláján történő jóváírását követően kerülhet sor a gépjármű birtokba adására előre egyeztetett időpontban.

Csatolmányok