Közérdekű 2023. október 03.
Közlemény a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról

Módosult a határidő – november 7-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő arról tájékoztatta Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalát, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

 

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.

Az ösztöndíjpályázat keretében 150 pályázó - 130 fő „A” típusú, és 20 fő „B” típusú pályázó- részesülhet minimum 5.000,- Ft/fő/hó, maximum 10.000,- Ft/fő/hó önkormányzati támogatásban. Tekintettel arra, hogy ez egy többszintű támogatási rendszer, a települési önkormányzati forrásból megítélt ösztöndíj összegét a vármegyei önkormányzat tetszőleges összeggel még kiegészítheti, a Kulturális és Innovációs Minisztérium pedig a támogatást az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, de a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

Pályázatot az nyújthat be, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 131.500,- Ft-ot.

 

Az ösztöndíjrendszer keretében „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2023/2024-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, és a 2024/2025-es tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025-ös tanévben valóban megkezdik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
- Akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 

A pályázatbeadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

A pályázat benyújtását megelőzően előzetes ellenőrzésre a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8. szám) van lehetőség.

A pályázat benyújtásának (postára adás) határideje 2023. november 7. (kedd).

Személyesen a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozban elhelyezve is leadható a pályázat, legkésőbb: 2023. november 7. (kedd) 12.00 óráig.

Elbírálásának határideje: 2023. december 5.

Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

 

Csatolmányok