Közérdekű 2020. december 04.
Információk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások összesítő adataira vonatkozóan

Közzététel

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások

összesítő adataira vonatkozóan

                                                                                  

Tisztelt Pályázók!

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi tájékoztatást és adatokat teszi közzé.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglaltak alapján, a pályázatokról átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Fentiek alapján, a hatályos jogszabályok szerint a pályázatok elbírálásáról Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere döntött.

A döntés összesítő adatait - az Eljárásrendet tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 15. pontjára tekintettel - az Önkormányzat a következők szerint hozza nyilvánosságra.

 

Összesítő adat táblázat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozóan

 

Adatok megnevezése:

Pályázók típus szerinti száma:

Összesen megítélt támogatás 2020/2021. tanév második és 2021/2022. tanév első félévére (5.000.-Ft/hó):

„A” típusú

„B” típusú

Pályázók száma összesen:

30

2

250 000

Támogatottak száma (formailag és jövedelmileg is megfeleltek):

5

0

250 000

Támogatásban nem részesíthetők száma (formailag megfelelőek, de jövedelemhatárt túllépték):

2

0

-

Elbírálásból kizárt, formai hibás pályázatok száma:

23

2

-

 

Az elbírálásból kizárt pályázatok esetében előforduló általános hibák az alábbiak voltak:

 

  • A pályázati fordulóban 8 fő regisztrált ugyan az EPER-Bursa elektronikus rendszerben, azonban pályázatukat vagy nem nyújtották be egyáltalán papír alapon, vagy a rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot nem juttatták el az Önkormányzathoz.
  • 7 fő pályázó elmulasztotta az EPER-Bursa elektronikus rendszerben való regisztrációt.
  • Több pályázó nem vette figyelembe a pályázati kiírásban meghatározott jövedelemhatárt, és a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelmének igazolásához nem a megfelelő dokumentumokat csatolták, vagy azok benyújtását teljesen mellőzték.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Pályázókat, hogy a személyükre vonatkozó döntést - igény esetén - Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.) tekinthetik meg, ügyfélfogadási időben a 46/512-862 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Az ÁSZF 17. pontja alapján a pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet, érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét - elektronikus úton küldött értesítés esetében annak megérkezését - követő 5 napon belül lehet benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, szintén a fenti osztályon.

Miskolc, 2020. december 3.