Városháza
Ügyintézés

Zajkibocsátási határérték megállapítása

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített kérelem kitöltésével kérheti meg környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását.

Tájékoztatás a jegyzői hatáskörbe tartozó zaj-, rezgésvédelmi feladatokról, szabályokról:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a 10.§ (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. hatálybalépésekor működő üzemi vagy szabadidős zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkező olyan üzemi és szabadidős zajforrások esetén, ahol a védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet kell benyújtani az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz.

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (a 93/2007.(XII.18.) KvVM rend. 3.sz. melléklete) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Az építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások alapján az építőipari tevékenységre zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni. A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően az építési munkák ideje alatt a kivitelező a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékeket köteles betartani. A kivitelező felmentést is kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól a 13.§-ban meghatározott esetekben.

A környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a zajkibocsátási határértéket, amennyiben olyan tények birtokába jut, amelyek a kibocsátási határérték megállapítását teszik szükségessé. Ebben az esetben az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi a hatóság.

A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek és a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület-felhasználás figyelembevételével állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság megfizetésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét a 284/2007. (XII.28.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés (f) pontja alapján.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

56 vendéglátás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

továbbá, elsőfokú hatósági jogkört gyakorol még a település önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben:

  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben:

1.    valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
2.    az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén a 284/2007. (XII.24.) Korm. rend. 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél

Illetékbélyeg:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. XIII. fejezet 1. pontja szerint 5.000 Ft

Illetékességi terület:
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Jogszabályok:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
  •  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határ-értékek megállapításáról

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754

 

Papír alapon benyújtható űrlap