Városháza
Ügyintézés

Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás

Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás

(Új kút létesítése, használatba vétele, meglévő kút megszüntetése esetén)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője. Illetékességi területe: Miskolc Város közigazgatási területe.

Az eljárással kapcsolatos információk:

Vízgazdálkodási hatósági engedélyt kell kérni kút létesítéséhez, használatbavételéhez, megszüntetéséhez.

 • A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedély kérelmet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához, vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
 • „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet 24.§ alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges:
  • olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
   • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
   • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és –
   • nem gazdasági célú vízigény.
 • Egyéb esetben az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

 • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezése, továbbá
 • ivóvízigény kielégítését szolgáló kút esetén a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása.

A kérelem illetéke 3000 Ft,- melyet a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell leróni.

A kérelemhez (új kút létesítés, használatba vétel, megszüntetés) mellékelten csatolandó:

 1. 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (ha az érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona, akkor a tulajdonos hozzájárulása is szükséges)
 2. 3 pld. Engedélyezési dokumentáció (jogosult tervező készíti, tartalma: műszaki leírás, helyszínrajz, az engedélyezés feltételei teljesülésének igazolása)
 3.  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. sz. melléklet szerinti dokumentumok, adatok

Kapcsolódó jogszabályok:

 • „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet
 • „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
 • „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754

 

Papír alapon benyújtható űrlap