Városháza
Ügyintézés

Üzletek éjszakai nyitva tartása

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.  

Jogosultak köre

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani.

Mit kell tennie

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.

Határidők

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható.

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam

Benyújtandó dokumentumok

 • kérelem

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Másodfokon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jár el.

Egyéb információk

Az eljárás illetékmentes.

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

 1. rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
 2. lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018(X.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Fogalmak

 1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;
 2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2.§ 3. pontjában meghatározott fogalom;
 3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;
 4. szálláshely: a Kertv. 2.§ 22. pontjában meghatározott fogalom;
 5. üzlet: a Kertv. 2.§ 27. pontjában meghatározott fogalom;
 6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;
 7. vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontjában meghatározott tevékenység;
 8. hipermarket: a Kertv. 2.§ 32. pontjában meghatározott fogalom.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00