Városháza
Adóügyek

Telekadó

Szolgáltatás indítása

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

 

Jogosultak/Kötelezettek köre

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, amennyiben a magánszemély tulajdonában álló teleknek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

 

Mit kell tennie

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést benyújtania.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adatbejelentést.

A telekadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az érintettekkel.

Az adófizetési kötelezettség a 25.000 m2-t elérő vagy maghaladó nagyságú belterületi területek után keletkezik, függetlenül annak beépített voltától.

Mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 

Határidők

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie.

Az adózónak a telekadót minden év június 15. és december 15. napjáig két egyenlő részletben kell teljesítenie.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon:  (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax:  (+36) 46/512-833

Email:  ado@miskolc.hu

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

 

Felettes szerv/jogorvoslat

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.

A fellebbezés illetékköteles, amit az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson lehet megfizetni. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

 

Egyéb információk

Mentes az adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 19. §-ában foglaltakon túlmenően:

a) a 25 000 m2-t el nem érő területű telek,

b) a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek,

c) a külterületen fekvő telek,

d) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a magánszemély tulajdonában álló telek.

A 25 000 m2-t elérő vagy meghaladó telek esetében az adóköteles adóalap egésze után áll fenn az adókötelezettség.

 

Vonatkozó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 30/2015.
(XI. 23.) önkormányzati rendelete.

http://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/30_2015_egyseges.pdf

 

Fogalmak

Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Egyéb megjelölésű telek: az ingatlan-nyilvántartás szerint repülőtér, autóbusz pályaudvar, vasúti pályaudvar, piactér, meddőhányó, kopárság, árok, vízmosás, sporttelep, strandfürdő, kemping, társasház, zagytározó, anyaggödör, anyagbánya.

Űrlapok

A Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Adatbejelentés a telekadóról

Adóügy

Telekadó

 
Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes-e-fizetes linken érhető el.


Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Kedd

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Szerda

08:00-12:00 –

13:00-17:30

Csütörtök

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Péntek

8:00 - 12:00