Városháza
Ügyintézés

Szálláshelyek üzemeltetése szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

Szolgáltatás indítása

Az eljárás bejelentésre indul.

Jogosultak köre

Azok, akik Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni.

Mit kell tennie

A bejelentésre irányuló űrlap kitöltése és megküldése.

Határidők

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétel 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • Adatváltozás bejelentése szálláshely nyomtatvány
 • Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról nyomtatvány
 • Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól nyomtatvány
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése nyomtatvány

 

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni (a rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint):

 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát
 • a szálláshely befogadóképességét:

* a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és

* az ágyak száma,

 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - az egyéb szálláshely kivételével -hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság,építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).

A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére,ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg (14.§):

a) a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,

e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege

a) szálloda esetében

aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 600 ezer Ft,

ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 1 millió Ft,

ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 1,5 millió Ft,

ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,

ae) 200 ágy befogadóképesség felett 2,5 millió Ft;

b) panzió esetében 250 ezer Ft;

c) kemping esetében

ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 100 ezer Ft,

cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 200 ezer Ft,

cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 300 ezer Ft,

cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 400 ezer Ft;

d) üdülőház esetében 50 ezer Ft;

e) közösségi szálláshely esetében

ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 50 ezer Ft,

eb) 21 ágy befogadóképesség felett 100 ezer Ft;

f) egyéb szálláshely esetében 50 ezer Ft.

Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbírság összege a (2) bekezdésben meghatározott összegek kétszerese.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

 

Az egyes szálláshelyek követelményeit a hivatkozott Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg:

Követelmények szálláshely-típusonként:

1. Szálloda

1/A. Bejelentési követelmény

1. Fogadóhelyiség, közös tartózkodó helyiség, étkező, 30 ágy felett pedig recepció.

2. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.

3. Csomag- és értékmegőrző helyiség.

4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.

5. Szállodánként tárolási lehetőség hűtőszekrényben.

6. A szállodai szobaegység (szoba és hozzátartozó fürdőszoba) nagysága szobatípusonként a teljes szobaszám legalább 80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.

7. A szállodai szobaegység berendezése:

a) az ágy mérete (legalább 80x190 cm, ajánlott mérete: 100200 cm),

b) ágyanként: éjjeliszekrény vagy tárolóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság, négy darab egyforma vállfa (női-férfi),

c) ruhásszekrény,

d) asztal,

e) bőröndtartó vagy bőröndtároló,

f) papírkosár,

g) sötétítőfüggöny vagy zsalu,

h) a fürdőszobában: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló (ajánlott fedett), kéztörlő- vagy törülközőtartó, szappan, ágyanként fogmosópohár.

8. Az 1999. előtt épített szállodáknál a vizesblokkok száma: minden 10 ágy után egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg-meleg víz biztosított, ahol van kéztörlő vagy fürdőtörülköző, szappan, fogmosó poharak az ágyszámmal azonos mennyiségben.

9. Közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, a női WC-ben egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás).

10. Közös fürdőben: zuhanyzófülke, mosdó, tükör, törülközőtartó, ruhafogas, fedett szeméttároló.

1/B. Üzemeltetési követelmény

1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat.

2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.

3. A szobákban ágyazás naponta.

4. A szobák és valamennyi mellékhelyiség napi takarítása.

5. Textilváltás:

a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,

b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.

6. Üzenetközvetítés, ébresztés.

7. Étel-, italkínálat: legalább kontinentál reggeli 10 óráig.

2. Panzió

2/A. Bejelentési követelmény

1. Közös helyiség.

2. Nyilvános vagy a vendégek részére hozzáférhető telefon.

3. A szoba nagysága:

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó,

b) két- vagy háromágyas: legalább 12 négyzetméter és zuhanyozó, és a 3. ágytól ágyanként további 4 négyzetméter.

4. A szoba berendezése:

a) az ágyméret legalább 80x190 cm,

b) zuhanyozóban: tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló, kéztörlő- vagy törülközőtartó, WC,

c) minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürdőszoba, hideg-meleg vizes mosdókagyló, kéztörlő.

5. Az 1999 előtt épített panzióban közös WC: 12 ágyanként WC, a WC-ben mosdó, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás).

2/B. Üzemeltetési követelmény

1. 24 órás ügyeleti szolgáltatás és csomagmegőrzés.

2. A szobákban ágyazás naponta.

3. A szobák és a mellékhelyiségek naponkénti takarítása.

4. Törülközőcsere legalább 3 naponta.

5. Csomagolt vagy adagolós folyékony szappan biztosítása.

6. Étel-, italkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.

3. Kemping

3/A. Bejelentési követelmény

1. A terület bekerített és pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.

2. Legalább segélyhívó telefon áll a vendégek rendelkezésére.

3. Egy területegység nagysága átlagosan legalább 40 négyzetméter.

4. Nemenként elkülönített

a) hideg-meleg vizes zuhanyzó és mosdó: mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos csatlakozó,

b) vízöblítéses WC kefével és -tartóval, WC-papírtartóval és papírral, és kézmosási lehetőséggel.

5. A vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhely.

6. Hulladék(szemét-)gyűjtők, melyek rendszeres ürítése/kezelése megoldott.

7. A 4-5. pontban megjelölt tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk követelményei minden 250 fő (egy területegységre átlagosan 2,5 fővel számolva) után (ha a kemping területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények meghatározása során a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak):

Mosdó 4 db

ebből: meleg vizes 2

Zuhanyfülke 4

ebből: meleg vizes 2

WC csésze 7

piszoár 1

Mosogató 1

ebből: meleg vizes 1

Mosómedence 1

ebből: meleg vizes 1

Főzőhely 1

Kémiai WC kiöntő 1

8. Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban a 4-5. pontban leírt szolgáltatások fűtött helyiségben biztosítottak.

3/B. Üzemeltetési követelmény

1. 24 órás recepció/portaszolgálat.

2. A közös helyiségek és a kemping közterületeinek naponkénti takarítása.

4. Üdülőház

4/A. Bejelentési követelmény

1. Az üdülőház helyiségei:

a) egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel,

b) konyha felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel,

c) fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel,

d) WC külön vagy a fürdőszobában WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal.

2. A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC.

4/B. Üzemeltetési követelmény

1. 24 órás recepció/portaszolgálat.

2. Az üdülőház takarítása hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben.

3. A közös helyiségek takarítása naponként.

5. Közösségi szálláshely

5/A. Bejelentési követelmény

1. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal.

2. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre. Az ágyak mérete legalább 80190 cm és az ágyak közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon ágybetét van, ágynemű biztosítása nem kötelező.

3. A szobában csomagtárolási lehetőség.

4. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel, és 10 főként, nemenként elkülönített WC. A közös mosdóhelyiségekben szappan és kézszárító.

5. A vendégek által használható telefon.

6. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület.

7. Főző-étkezőhelyiség főzőlappal, mosogatóval, asztallal, székekkel.

5/B. Üzemeltetési követelmény

1. Nyitvatartási időszakban recepciószolgálat vagy ügyelet.

2. Nyitvatartási időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.

3. A hálóhelyiségek és közös helyiségek takarítása legalább kétnaponként.

4. Csomagmegőrzés.

6. Egyéb szálláshely

6/A. Bejelentési követelmény

1. A szoba nagysága:

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,

b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

6/B. Üzemeltetési követelmény

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.

3. Takarítás:

a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,

b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.

Vonatkozó jogszabályok

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Fogalmak

 • szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
 • panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven,
 • kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
 • üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
 • közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,
 • egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
 • falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00