Városháza
Ügyintézés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a nyugdíjminimum összegének 145 %-át,
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 2. a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg

 1. külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy
 2. együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

 1. a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,
 2. az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá
 3. ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,
 4. ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint
 5. külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - az Osztályon, vagy a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi XXXI. tv.
 • 2016. évi CL. tv.
 • 149/1997(IX.10.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

 • jövedelemnyilatkozat a megfelelő igazolásokkal együtt,
 • a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, a gyámhivatal jegyzőkönyvét e megállapodásukról,
 • egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html