Városháza
Ügyintézés

Közterület-foglalás

FIGYELEM! A NEM MAGÁNSZEMÉLY KÉRELMEZŐK A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMET KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTHATJÁK BE! EZEN ELŐÍRÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA AUTOMATIKUSAN A KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁSÁT EREDMÉNYEZI!

Miskolc város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.
A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

 • épület, építmény elhelyezésére,
 • az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,
 • távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,
 • építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó elhelyezésére,
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre,
 • film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre,
 • vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,
 • szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,
 • kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,
 • tűzijátékra,
 • személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és
 • üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére
 • A rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott belvárosi területen a hulladékgyűjtő edényzet közterületen történő elhelyezésére, tárolására
 • Közterületi reklám, reklámhordozó, információhordozó létesítésére, a közterület reklám-, hirdetési célú igénybevételére

A közterület-használati engedély, 3.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott írásos kérelemmel kérhető. A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

A rendezvény ideje alatt, a rendezvénnyel érintett területre benyújtott további közterület-használati engedély iránti kérelmek esetén az engedély kiadásához a rendezvény szervezőjének hozzájárulása szükséges.

Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon a napon több kérelmet is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt a kérelmek között, amelynek során figyelembe veszi a rendezvény minőségét és társadalmi hasznosságát.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét, jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát, valamint a közterület-használat célját, módját, időtartamát, pontos helyét, az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását.

MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ

 • a  helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt, vagy reklám-, hirdetőberendezést ábrázoló méretezett grafika, tervrajz, fotó
 • beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
 • tevékenység végzésére jogosító okirat másolata.
 • reklám-, hirdetőberendezés esetén meg kell adni a létesítést engedélyező határozat számát (építési engedély, vagy településképi bejelentés)

A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közterület használatáért díjat kell fizetni, a fizetendő közterület-használati díjat egy összegben az engedély véglegessé válásával egyidejűleg kell megfizetni. A kérelmező a közterület használatát nem kezdheti meg, amíg a használati díjat meg nem fizeti.

A közterület-használati engedély legfeljebb 1 évre adható.

Amennyiben a kérelmező

 • építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó  elhelyezésére,
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító  eszközre, berendezésre,
 • kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára,  szórakoztató, művészeti tevékenységre

vonatkozóan kéri az engedély kiadását, köteles a közterület-használati díj összegével megegyező mértékű óvadékot fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat az óvadékot vagy az óvadékból fennmaradt részt a kérelmezőnek a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthető megszűntnek, ha a kérelmező a jelen rendeletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, vagy a nem teljesített kötelezettséget az önkormányzat pótolta a kérelmező helyett.

Megtagadható az engedély, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget, illetve ha a berendezés, (építmény) elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek, a helyi építési szabályzatnak, a tervezett létesítmény a közterület, illetve azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát zavarja vagy biztonságát veszélyezteti, városképpel össze nem egyeztethető, továbbá a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

Az engedélyes a közterület tényleges használatától függetlenül köteles az engedély érvényességének időtartama alatt a közterület-használati díj megfizetésére, kivéve azt az időtartamot, amíg a közterület-használatot hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

A közterület-használati engedély közérdekből, (pl.: rendezvény szervezése, közút építése és karbantartása, közterület felújítása, karbantartása, járdák és csapadékvíz elvezető árkok építése, karbantartása esetén) bármikor visszavonható.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj ötszörös mértékének megfizetésére kell kötelezni.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

A kérelmet a tervezett közterület igénybevétel előtt minimum 15 nappal, rendezvények esetén 30 nappal korábban kell benyújtani.

A HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

Miskolc belvárosában (a 4. mellékletben felsorolt utcák által határolt területen) települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárgy, és az azt takaró felépítmény „ketrec” (a továbbiakban: hulladékgyűjtő tárgy) huzamosabb időtartamra történő kihelyezéséhez 2019. január 1-től közterület-használati engedély szükséges.

Az engedély megszerzéséhez szükséges kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Főosztály Építési és Környezetvédelmi Osztályához (3525 Miskolc, Városház tér 8.) kell benyújtani a területhasználat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal.

Azok a társasházak, lakásszövetkezetek, vállalkozók, magánszemélyek és közszolgáltatók, akik 2019. január 1. napján az említett területen már kihelyezett vagy kialakított hulladékgyűjtő tárggyal rendelkeznek, kötelesek a közterület-használati engedély iránti kérelmet 2019. március 31. napjáig benyújtani.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet - formanyomtatványon - értelemszerűen kitöltve, 3.000 Ft-os illetékbélyeggel és a szükséges mellékletekkel ellátva- postai úton, személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapuval/ cégkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell benyújtani.

Amennyiben az elektronikus ügyintézést kívánják igénybe venni, úgy az ahhoz szükséges közterület-használati engedély iránti kérelem űrlapja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a www.miskolc.hu honlapján megtalálható, letölthető.
A nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK), melynek elérhetősége szintén fellelhető honlapunkon.

A hulladékgyűjtő tárgy közterületen történő elhelyezése céljára feljogosító közterület-használati engedély megadása esetén közterület-használati díjat nem kell fizetni. Az engedély visszavonásig is kérelmezhető.

A rendelet 4. sz. melléklete:                    

                                                 

1. Utcák felsorolása      

1.1. Dayka Gábor utca

1.2. Palóczy László utca

1.3. Deák Ferenc tér

1.4. Batthyány Lajos utca

1.5. Madarász Viktor utca

1.6. Ady Endre utca

1.7. Széchenyi utca

1.8. Corvin utca

1.9. Arany János utca

1.10. Kandia utca

1.11. Kálvin János utca

1.12. Petőfi Sándor utca

1.13. Az előzőekben felsorolt utcák által határolt terület

A kérelemhez mellékletként csatolandó:

 • hivatalos dokumentum (igazolás, nyilatkozat), arról, hogy a közterületen tárolni kívánt hulladékgyűjtésre szolgáló tárgy a saját ingatlanon belül nem helyezhető el,
 • beazonosításra alkalmas méretezett helyszínrajz. A hulladékgyűjtésre szolgáló tárgy, „ketrec” tervezett helyét és kialakítását javasolt előzetesen leegyeztetni Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Főosztályával (3525 Miskolc, Városház tér 8.  e-mail cím: varosepites@miskolc.hu).
 • az érintett területet ábrázoló fénykép/ek.

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSA:

 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRÓL:

Közterület-foglalás elektronikus ügyintézés menete:

 1. A www.miskolc.hu honlapon az ügyintézésre kattintva, az építési, környezetvédelmi, közterület- foglalási ügyek megnyitása után a közterület-foglalást kiválasztva megtalálja a közterület-használati engedély iránti kérelem elektronikus űrlapját (továbbiakban: kérelem), melyet le kell tölteni.
 2. Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK), melynek elérhetőségét szintén megtalálja a honlapon  a https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html linken. A nyomtatványkitöltő programot telepíteni kell.  Ezt követően az 1. pont szerint letöltött elektronikus kérelem nyomtatványt az ÁNYK programhoz telepíteni kell (a letöltött kérelem nyomtatvány fájl nevére kétszer kattintva, a telepítés opciót választva)
 3. Az ÁNYK program megnyitása után az Adatok fülre kattintva az Új nyomtatványt kell kiválasztani.
 4. Ezt követően a kérelem nyomtatványt kiválasztva, azt meg kell nyitni.
 5. A kérelmet értelemszerűen kell kitölteni. A kérelmen kiemelt figyelemmel kérjük feltüntetni az igénybe venni kívánt terület helyét, nagyságágát, időtartamát, és az igénybe venni kívánt tevékenység célját.

Az eljárás során 3.000,- Ft illetéket kell megfizetni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 számú számlájára. Az illeték befizetésének idejét a kérelem nyomtatvány felső részében kell feltüntetni.

 1. A kérelemhez szükséges csatolni a kérelem 2. oldalán felsorolt mellékleteket. (Melléklet csatolása: Adatok fül/Csatolmányok kezelése/Hozzáad/Ok). A mellékleteket pdf. formátumban kell csatolni.
 2. Végezetül a Kapcsolat az ügyfélkapuval fülre kattintva kell a kitöltött kérelmet ügyfélkapun keresztül benyújtani. (Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre és ezt követően a Nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül fül választása)

   

 

ÜGYINTÉZŐ Elérhetőség
HEGYMEGI ÁDÁM +36 46 512 700/1221
SOHAJDA-KOLESZÁR ZSUZSANNA

+36 46 512 761

KÖRMÖNDI SZIMONETTA +36 46 512 700/ 1162

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html