Városháza
Adóügyek

Keresetlevél benyújtása közigazgatási perben

Az adózó – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az adóhatósági döntés elleni közigazgatási perben egyezségnek nincs helye.

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez (a továbbiakban: jogorvoslati szerv) nyújtotta be.

A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

Jogszabályi háttér

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Papír alapon űrlap nem nyújtható be.

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon:  (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-17:30

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00 - 12:00