Városháza
Ügyintézés

Kérelem tulajdonosi és/vagy kezelői hozzájáruláshoz (Közút- és/vagy vízügyi- és/vagy egyéb kezelői hozzájáruláshoz) ügyleírás

Közút- és/vagy vízügyi kezelői hozzájárulás szükséges olyan terület igénybevételével járó átalakításhoz, építmény elhelyezéshez, mely hatósági eljárás keretén belül kerül engedélyezésre.

Az 1988. évi I. törvény 36. § (1) alapján A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

39. § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

42. § (3) A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő vízbevezetés esetén a 37. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

42/A. § (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint

b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,

(2) Ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja.

A 93/2012 (V.10) Kormány rendelet az utak építésének forgalomba helyezésének és megszüntetésének előírásai is előírják a kezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzését az eljárás megkezdése előtt.

Egyéb hozzájárulásnál az alábbiak megadása szükséges: engedélyes neve, engedélyezni kívánt tevékenység, engedély területi hatálya, a tevékenység időpontja.

A fentiek alapján a kitöltött nyomtatványon kívül a tervdokumentáció csatolása is szükséges.

Tulajdonosi hozzájárulás szükséges:

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 17. §. e) pontja értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, valamint nyomvonalas jellegű létesítmények, építmények, egyéb al- és felépítmények létesítéséhez, bővítéséhez vagy áthelyezéséhez – amennyiben ahhoz építési, létesítési, vagy egyéb hatósági engedély szükséges – a nyomvonal által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra az önkormányzattól mint ingatlantulajdonostól az építtetőnek / vagy közműszolgáltatónak / vagy az erre felhatalmazott tervezőnek tulajdonosi hozzájárulás beszerzése szükséges, melynek kiadására - e jogszabály alapján a Közgyűlés felhatalmazása szerint - a Polgármester jogosult.

A 17. §. h) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulás szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok alkalomszerű igénybevétele esetében, amely az ingatlan funkcióját tartósan nem változtatja meg.

Az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulása szükséges abban az esetben is, ha a kérelmező használatában / vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlant felújítja, átalakítja - a falak, a mennyezet vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak ahhoz rögzítésével járó műveletet - vagy az elszámolt értékcsökkenést meghaladó, az ingatlan értékét növelő beruházást kíván végrehajtani. 

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a „Díj megfizetések igazolására” elnevezésű űrlapon szükséges igazolni.

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget a „Díj megfizetésének igazolása” nyomtatványon az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámra történő átutalással szükséges megfizetni.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html