Városháza
Ügyintézés

Kérelem közterület felbontásához

Miskolc város közigazgatási területén, a közterületek felbontásával járó munkavégzések engedélyezését a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 18/2005. (V.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

A rendelet értelmében a közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark) burkolatát megbontani, valamint azt érintően  - függetlenül annak üzemeltetőjétől - az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával szabad.

A közterület-bontási kezelői hozzájárulás a rendelet részét képező űrlap kitöltésével írásban kérhető.

A közterület felbontásához, útátfúráshoz a kezelői hozzájárulásokat a „Kérelem közterület felbontásához” űrlapon – a kivitelezés megkezdése előtt min. 15 nappal - benyújtott kérelem alapján a közút (közterület) kezelője bírálja el és adja ki. A kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési (kiviteli) és forgalomterelési tervet. A kérelemben meg kell jelölni a bontási munka helyét és idejét, a kivitelezést végző társaság nevét, címét.

Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából - a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve - a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti.

Közterület bontásához kezelői hozzájárulás Miskolc-Tapolcán, Lillafüreden május 01. és szeptember 01. között, a Széchenyi utcán és abból nyíló díszburkolattal ellátott utcákban, valamint a Diósgyőri Vár környezetében június 01. és augusztus 30. között nem adható. Nyomvonalas létesítmények építésére kezelői hozzájárulás a november 15. – március 15. közötti időszakra nem adható. 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, térburkolat, zöldterület  bontása - függetlenül annak üzemeltetőjétől - csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.

A közterület-bontáshoz kiadott kezelői hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.
A közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat szed, amelynek befizetését a „Díj megfizetésének igazolása” űrlapon szükséges igazolni. A díj meghatározásának alapja a forgalomkorlátozási tervben meghatározott elzárt terület nagysága.

Megtagadható a hozzájárulás kiadása, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.

A hozzájárulásban rögzített szempontok betartását a közút kezelője és az útellenőr is ellenőrizheti. Aki közterületet engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja be, felhívásra köteles a közterület-használatot megszüntetni, és a területet saját költségén eredeti állapotába visszaállítani.

Engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat esetén a használó köteles a használat idejére egyébként fizetendő díjat megfizetni.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület-használatra.

Építési munkával kapcsolatos anyagok, eszközök elhelyezésére, tárolására külön eljárás keretében közterület-használati engedélyt kell kérni.

Amennyiben a területen fakivágás szükséges, külön eljárás keretében fakivágási engedélyt kell kérni.

A kezelői hozzájárulásban foglaltak ellen fellebbezéssel élni a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságnál (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Miskolc, József A. u. 20.) lehet.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html