Városháza
Ügyintézés

Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és - közvetítés engedélyezési eljárása

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,

c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint

d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:

a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,

b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,

c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,

d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,

e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint

f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

Szolgáltatási tevékenységet olyan természetes személy szolgáltató végezhet, aki:

 • a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, és
 • olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,

 • amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
 • amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel.

Nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az, aki:

 • büntetett előéletű,
 • az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.

Mit kell tennie

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható. Nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet szükséges benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

Határidők

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, ha a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti majd tizenöt napon belül a szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Benyújtandó dokumentumok

 • Bejelentés egyéni vállalkozó részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez
 • Bejelentés gazdálkodó szervezet részére az üzletszerűen végezett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez
 • Bejelentés magánszemélyek részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez

Természetes személy szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 • a szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a bejelentés tárgyát képező tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt),
 • olyan, a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott munkáltatói igazolás, mely szerint olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja, vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki szolgáltatásra is kiterjed,
 • a bejelentő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – az állami adóhatóság által kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó

Gazdálkodó szervezet szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 • a bejelentő székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – az állami adóhatóság által kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó,
 • egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet maga látja el: erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

Az eljárás illetékköteles, melynek összege: 3.000.-Ft.

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,

b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,

c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el,

d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából, vagy

e) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megsértésére vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanközvetítő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató nyilvántartásból történő törlését.

A hatóság - az a) és b) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a c) pont esetén a feltétel biztosításáig, a d) pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak,

a) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,

b) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget,

c) aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,

d) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.

Vonatkozó jogszabályok

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00