1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Hivatalos név (teljes név)Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatanincs
2. Székhely3525 Miskolc, Városház tér 8.nincs
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)3501 Miskolc, Pf. 180nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)46/512-700
46/512-800
nincs
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)46/347-807nincs
6. Központi elektronikus levélcímhivatal@miskolc.hunincs
7. A honlap URL-jewww.miskolc.hunincs
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3525 Miskolc Városház tér 8. Tel: 46/512-700nincs
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveDr. Szabó Andrásnincs
10. Az ügyfélfogadás rendjeÜgyfélfogadás rendjenincs
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti felépítésvan »
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Tisztségviselők: polgármester és alpolgármesterek
Közgyűlés tagjai
Jegyző és aljegyzők
nincs
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége,nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)A közfeladatot ellátó szervek adatai-2018
Sportszervezetek
nincs
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jeközfeladatot ellátó szervek URL-je-2018nincs
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.nincs
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikGazdálkodó szervezetek elérhetőségeivan »
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaGazdálkodó Szervezetek tevékenységi köreinek leírásavan »
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveTöbbségi tulajdonban álló gazdálkodó szervezetekvan »
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeRészesedés mértékenincs
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaközalapítványok nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyeKözalapítványok székhelyenincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetőségeKözalapítványok elérhetőségenincs
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirataSzeleta Kultúráért Közalapítvány
Bükki Víz Közalapítvány 2015 Alapító Okirat
Miskolci Szociális Közalapítvány Alapító Okirat
Város Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirat
Város Kultúrájáért Közalapítvány Alapító Okirat
Város Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat
Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Alapító Okirat
nincs
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásaKözalapítványok_kezelő_szervenincs
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveMISKOLCI NAPLÓnincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)MISKOLCI NAPLÓ TUDNIVALÓKvan »
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveMiskolci Napló főszerkesztője: Horváth Szabolcs Miskolci Napló felelős szerkesztője: Cziffra Andrea van »
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeFelettes szerv
Közfeladatot ellátó szerv irányítás, felügyelete. ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szervek adatai -2017
nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjefelettes szerv ügyfélfogadási rendjenincs
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezéseadatelőzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeAlapító_okirat_Múzeum
Alapító_okirat_MKMK
MEFI Alapítóokirat
Költségvetési szervek
MIÖR Alapító Okirat
Őszi Napsugar Alapító Okirat
Módosító okirat-Könyvtár-2018
Alapító Okirat-Múzeum-2018
Módosító Okirat-Múzeum-2018
Alapító Okirat-Könyvtár-2018
Alapító Okirat-Miskolc Avastetői Óvoda
Alapító Okirat-Batsányi János Óvoda
Alapító Okirat-Belvárosi Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci Diósgyőri Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci József úti Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci Napraforgó Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci Nyitnikék Óvoda
Alapító Okirat-Miskolci Százszorszép Óvoda
MESZEGYI Alapítóokirata
nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeKözfeladatot ellátó szervek URL-je-2018nincs