MIKI applikáció Szerintem Nyereményjáték

MIKI applikáció Szerintem Nyereményjáték

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el!

Csak abban az esetben vegyen részt a MIKI applikáció Szerintem Nyereményjátékában, ha az itt leírtakkal egyetért és a részvételi feltételeket elfogadja.

 

 

1. A Nyereményjáték szervezője

A MIKI applikáció Szerintem Nyereményjáték kiírója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, (3525 Miskolc, Városház tér 8. Adószám: 15735605-2-05, a továbbiakban: "Szervező"). A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Nyereményjátékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi (a továbbiakban: "Adatkezelő").

A Nyereményjátékra a MIKI applikáció igénybevételének általános szerződési feltételei és jelen Nyereményjáték szabályzat vonatkozik. Amennyiben a két szabályzat között eltérés van, akkor jelen Nyereményjáték szabályzat rendelkezései az irányadóak.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Nyereményjátékban kizárólag az vehet részt, aki regisztrált a MIKI applikációba, valamint

  • rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
  • miskolci lakcímmel rendelkező állampolgár (” Játékos”), a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy.
  • a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a Nyereményjátékban történő regisztrációhoz szükséges, hogy a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy (szülő/gondviselő) a regisztrációt – annak a gyermek általi elindítását követő 24 órán belül – jóváhagyja.
  • a Nyereményjáték 3. pontban írt időtartama alatt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat hivatalos MIKI elnevezésű applikációjában kiírt feladatot teljesíti (MIKI applikáció Szerintem fórumában indított szavazásra válaszol a meghirdetett játékidőszak időtartama alatt
  • elfogadja a jelen Nyereményjátékhoz kapcsolódó szabályzatban (” Szabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt,
  • a Nyereményjátékkal összefüggésben átadott adatok 7. pontban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: (” Adatok”) hozzájárul.

2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva

  •  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dolgozói és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
  • azok a Játékosok, akiknek személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. A Játékos adatait a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Nyereményjáték feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjáték bármely szakaszában kizárhatja.

2.4. Az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

3. A Nyereményjáték időtartama, meghirdetése, lebonyolítása

 

A Nyereményjáték 2022. április 11. és 2022. április 24. között zajlik

A Nyereményjáték kiírásának időpontja: 2022. 04.10.

A Nyereményjáték megjelenésének helye:          

 

Eredményhirdetés ideje: 2022. 04. 25.

Eredményhirdetés ideje: 2022. 04. 11.

 

4. A játék menete

4.1 A játékosoknak a Szervező MIKI applikációjában található Szerintem fórumon megfogalmazott kérdésre kell válaszolniuk. Minden játékos 1 db válasszal vehet részt.

A feladatot teljesítők vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (https://hu.piliapp.com/random/wheel/) a Szervező telephelyén (3525 Miskolc, Városház tér 8.) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében.

A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.

Szervező a sorsoláson 1 db tartaléknyertest sorsol ki.

A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény

1 db ajándékcsomag Miskolc logós tárgyakból: 1 db Miskolc logós füzet, 1 db Miskolc logós póló, 1 db Miskolc logós nyakpass, 1 db Miskolc logós toll, 1 db Miskolc logós baseball sapka, 1 db Miskolc logós powerbank. Bruttó érték: 10.000 Ft.

4.4. A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

 

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 24 órán belül a MiskolcOn Facebook oldalán és a Miskolci Napló weboldalán is közzéteszi.

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos regisztrált neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Szervező e-mailben (üzenetben) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Üzenetet haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni a Szervezőnek küldött válasz üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Üzenetre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így ha 16. életévét, illetve ha a 16. életévét be nem töltött gyermek esetében a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy a gyermek által elindított regisztrációt 24 órán belül nem hagyja jóvá. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.3. A Nyertes a nyereményét a 3530 Miskolc, Széchenyi István út 16. szám alatt található Tourinform Irodában veheti át nyitvatartási időben kizárólag személyesen az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.  

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

Adatkezelő:

Név:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

E-mail:

jegyzo@miskolc.hu és/vagy gdpr@miskolc.hu 

Székhely:

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Adószám:

15735605-2-05

Képviseli:

Veres Pál polgármester

 

Adatvédelmi tisztviselőnk dr. Csillag Eszter, elérhetősége: gdpr@miskolc.hu, +36208227008

 

7.1 Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Felhasználónév, Jelszó, e-mail cím, születési dátum (év, hónap, nap). 16 éven aluli gyermek esetén a szülő e-mail címe) a Nyeremény átvételének lebonyolítása, egyeztetés céljából, kizárólag a Pályázattal összefüggésben, a jelen 7. pontban írtak, valamint a Játékhoz tartozó adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezelje;

 

7.1.2 Nyertesség esetén a Játékos nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a facebook oldalán és a minap.hu weboldalon;

 

7.1.3 A Játékos a regisztrációval minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését.

 

7.2 Gyermek regisztrálására vonatkozó speciális szabályok:

 

A 16. életévét be nem töltött gyermek regisztrációja esetén a regisztrációhoz az is szükséges, hogy a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy (szülő) a regisztrációt – annak a gyermek általi elindítását követő 24 órán belül – jóváhagyja.

 

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy nem a szülő adta meg a jóváhagyást a gyermek regisztrációjához, akkor azonnali hatállyal törölje a gyermek regisztrációját.

 

7.3. A Játékos bármikor jogosult regisztrációját törölni. Törlés esetén a Játékos személyes adatai, valamint eredményei kerülnek törlésre. Az adatok törlésére a kérelem beérkezését követően a honlapon azonnal sor kerül.

 

7.4 Az adatkezelő a személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli annak érdekében, hogy a Nyereményjáték Nyertesét ki tudja hirdetni, részére a nyereményt át tudja adni. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult alkalmazottai ismerhetik meg. Azon alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a Nyereményjáték megvalósításával kapcsolatban a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.

 

7.5 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

8.Vegyes rendelkezések

8.1. A Nyereményjáték hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, születési dátum elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szervezőjével szemben nem érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a Nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől és Felajánlótól nem követelheti.

8.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

8.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy Nyereményjáték feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték időleges felfüggesztését vagy megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

 

Miskolc, 2022. március 27.

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szervező