Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a) a nyugdíjminimum összegének 145 %-át,
 • aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 • b) a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg

a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy

b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

 • a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,
 • b) az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá
 • c) ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,
 • d) ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint
 • e) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - az Osztályon, vagy a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok
 • 1997. évi XXXI. tv.
 • 2016.évi CL tv.
 • 149/1997(IX.10.) Korm. rendelet
Szükséges mellékletek
 • jövedelemnyilatkozat a megfelelő igazolásokkal együtt,
 • a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, a gyámhivatal jegyzőkönyvét e megállapodásukról,
 • egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-800
Fax: 
(+36) 46/341-804
Helyszín: 
Petőfi Sándor utca 39.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16.00  ZÁRVA  08.00 - 17.30  08.00 - 16.00  08.00 - 12.00 

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 15.30 ZÁRVA 08.00 - 17.00 08.00 - 15.30 08.00 - 11.30

 

 
Célcsoport: 
Állampolgár