Meghatalmazás adóügyek intézéséhez

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.
 
Az adózó meghatalmazottja részére az egyedi esetre (ügyre) szóló meghatalmazás helyett olyan meghatalmazást is adhat, amely a meghatalmazottat hosszabb távra, az ügyek/kötelezettségek meghatározott csoportjában/csoportjaiban állandó jelleggel - meghatározott időpontig vagy a meghatalmazó/meghatalmazott által történő visszavonásig/felmondásig - jogosítja képviseletre.
 
Állandó meghatalmazásnak tekintendő a meghatalmazás, ha a meghatalmazó képviseletének ellátására határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig, vagy a meghatalmazáson feltüntetett időpontig, illetőleg időtartamon belül az ügyek, kötelezettségek, jogosultságok meghatározott csoportjára vonatkozóan, teljes körű eljárási jogosultsággal hatalmazza fel a meghatalmazottat.
 
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
 
Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.
 
A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.
 
Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.
 
A papír alapú ügyintézés esetén az állandó meghatalmazás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó képviselője az önkormányzati adóhatóság által meghatározott módon, az Elektronikus Adó Rendszerben rögzíti, majd kinyomtatott és aláírt formában eljuttatja az önkormányzati adóhatósághoz.
 
A meghatalmazó és meghatalmazott aláírása nélkül a meghatalmazás érvénytelen!
 
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az aláírt meghatalmazás nyomtatványt az „Egyéb adóügyek” ANYK nyomtatvány csatolmányaként küldhetik meg.
 
A hiteles elektronikus irattá alakított „Meghatalmazás” ANYK nyomtatvány mindkét fél minősített aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat formájában közvetlenül is megküldhető.
 
Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolását elmulasztják, úgy az adókötelezettség nem teljesíthető.
 
Fontos!! A bevallások elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít fel az eAdó rendszerbe történő belépésre!
 

Jogszabályi háttér:

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Papír alapon benyújtható űrlap

Meghatalmazás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata előtti képviselet ellátására adott állandó vagy eseti meghatalmazás bejelentéséhez v1.1

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).

Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Meghatalmazás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata előtti képviselet ellátására adott állandó vagy eseti meghatalmazás bejelentéséhez v1.1

Adó Osztály ügyfélszolgálata

Telefon: 
(+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700
Fax: 
(+36) 46/512-833
Email: 
ado@miskolc.hu
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc 3525
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00-12:00 – 13:00-17:30  08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető