Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Közterület használati engedély

Miskolc város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

 • épület, építmény elhelyezésére,
 • az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,
 • távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,
 • építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó elhelyezésére,
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre, 
 • film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre,
 • vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,
 • szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,
 • kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,
 • tűzijátékra,
 • személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és
 • üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére

A közterület-használati engedély, 3.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott írásos kérelemmel kérhető. A kérelem elbírálásához  30 nap áll a hatóság rendelkezésére.

A rendezvény ideje alatt, a rendezvénnyel érintett területre benyújtott további közterület-használati engedély iránti kérelmek esetén az engedély kiadásához a rendezvény szervezőjének hozzájárulása szükséges.

Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon a napon több kérelmet is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt a kérelmek között, amelynek során figyelembe veszi a rendezvény minőségét és társadalmi hasznosságát.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét, jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát, valamint a közterület-használat célját, módját, időtartamát, pontos helyét, az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását.

Mellékletként csatolandó

 • a  helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt ábrázoló grafika, tervrajz, fotó,
 • beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
 • tevékenység végzésérere jogosító okirat másolata.

A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közterület használatáért díjat kell fizetni, a fizetendő közterület-használati díjat egy összegben az engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg kell megfizetni. A kérelmező a közterület használatát nem kezdheti meg, amíg a használati díjat meg nem fizeti.
A közterület-használati engedély legfeljebb 1 évre adható.

Amennyiben a kérelmező

 • építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó  elhelyezésére,
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító  eszközre, berendezésre,
 • kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára,  szórakoztató, művészeti tevékenységre

vonatkozóan kéri az engedély kiadását, köteles a közterület-használati díj összegével megegyező mértékű óvadékot fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat az óvadékot vagy az óvadékból fennmaradt részt a kérelmezőnek a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthető megszűntnek, ha a kérelmező a jelen rendeletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, vagy a nem teljesített kötelezettséget az önkormányzat pótolta a kérelmező helyett.

Megtagadható az engedély, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget, illetve ha a berendezés, (építmény) elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek , a helyi építési szabályzatnak, a tervezett létesítmény a közterület, illetve azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát zavarja vagy biztonságát veszélyezteti, városképpel össze nem egyeztethető, továbbá a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

Az engedélyes a közterület tényleges használatától függetlenül köteles az engedély érvényességének időtartama alatt a közterület-használati díj megfizetésére, kivéve azt az időtartamot, amíg a közterület-használatot hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

A közterület-használati engedély közérdekből, (pl.: rendezvény szervezése, közút építése és karbantartása, közterület felújítása, karbantartása, járdák és csapadékvíz elvezető árkok építése, karbantartása esetén) bármikor visszavonható.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj ötszörös mértékének megfizetésére kell kötelezni.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

Szükséges mellékletek

Mellékletként csatolandó

 • a  helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt ábrázoló grafika, tervrajz, fotó,
 • beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
 • tevékenység végzésérere jogosító okirat másolata.

Építési és Környezetvédelmi Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-714
Fax: 
(+36) 46/512-718
Helyszín: 
Városház tér 8. 3525
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16:00  08.00 - 16:00  08:00 - 17:30  08.00 - 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető